Printer Friendly

o'r wasg: Cofio bywyd caled y pyllau glo,a'r dynion dewr.

emyr williams yn trafod llyfrau

MAE hunangofiant bob amser yn taflu golwg newydd ar berson,ac nid yw y gyfrol sy'n edrych yn l ar fywyd y cyn-lowr a'r cynAelod Seneddol,Tom Ellis, yneithriad.

Rhwng cloriau Dan Loriau Maelor gwelir cyferbyniad llachar rhwng bywyd caled, tanddaearol y glowr a bywyd parch us yr Aelod Seneddol. Prin iawn yw'r bobl sy'n gallu adrodd straeon mor wahanol mewn hunangofiant,ond dyna fraint Tom Ellis yn y gyfrol hon.

Ar y cychwyn cawn hanesion am ei fagwraeth gynnar yn y rhan Seisnigedig o'r Rhos,ei addysg a'i yrfa fel glowr a pheiriannydd mwynglofaol ym mhyllau glo'r Maelor.

Ceir yma olwg dreiddgar ar fywyd cymdeithas y cyfnod.

Ac yna aiff yr awdur ymlaen i'r cyfnod pryd y penderfynodd sefyll fel ymgeisydd seneddol dros y Blaid Lafur yn etholaeth Wrecsam yn 1970,gyda'i fuddugoliaeth yn parhau hyd 1983.

Gweld gwendidau amlwg yn sosialaeth y Blaid Lafur a arweiniodd at ei ymddiswyddiad o'r blaid,ac ymuno a'r Democratiaid Rhyddfrydol gan gynrychioli'r blaid newydd hyd iddo golli ei sedd yn 1983.

Dan Loriau Maelor,Tom Ellis (Gomer pounds 9.99).

DROS y blynyddoedd mae Gwasg Carreg Gwalch wedi gwneud cymwynas fawr 'r ardaloedd lle cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd, trwy gyhoeddi cyfrolau sy'n olrhain hanes a chefndir y cymunedau hynny. Mae sglein arbennig ar bob un,gyda'rddiweddaraf,Gorllewin Morgannwg,ar gael i gyd-fyndag ymweliad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yr wythnos hon a Thawe, Nedd ac Afan.

Yn un pen mae Penrhyn Gyr, ac yn y pen arall mae'r Bannau,ac yn y canol mae cymoedd diwydiannol Nedd a Thawe, ynghoed din as Abertawe.

Cyfres Brydd Cymru,Gorllewin Morgannwg,Dewi E Lewis (Carreg Gwalch pounds 4.95).

Os am anfon llyfr i'w adolygu, cyfeiriad Emyr Williams yw Heulwen,Morfa Bychan, Porthmadog,LL49 9YD.
COPYRIGHT 2003 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:May 30, 2003
Words:298
Previous Article:Truth of the bard's greatest tragedy; A new series aims to shed light on the life of Shakespeare,as Nell Raven reports.
Next Article:eisteddfota: Big oaks from little acorns.


Related Articles
SIARAD PLAEN.
Canmlwyddiant cynnwrf ysbrydol a led odd fel tan.
SIARAD PLAEN.
O Abergele i Chechnya ag yn Ol.
ORIG WILLIAMS SIARAD PLAEN.
Y DRASIEDI O GOLLED IFANC; Yn y gyfres newydd o Rownd a Rownd, byddwn yn gorfod ffarwelioag un o'r bechgyn a gafodd eu dal yn ffrwydrad garej K's......
Datgelu pennod dywyll yn hanes Cymry America.
'Tryweryn' yn digwydd yn gyson heddiw, yma, ym Mhrydain, a'r byd.
LOL YN CREU ARGRAFF AR GYMRU; 40 MLYNEDD ERS I'R LOL DROI'N LOLFA.
Y Rhyfel Mawr: Lleisiau o'r gorffennol.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |