Mitral valve prolapse in children: clinical characteristics of 113 patients/Cocuklarda mitral kapak prolapsusu: 113 olgunun klinik ozellikleri.Giris

Mitral kapak prolapsusu (MKP), bir veya her iki mitral kapakcigin sistol sirasinda sol atriyuma cokmesi ile belirgin bir hastalik olup Barlow sendromu ya da floppy mitral kapak sendromu olarak da adlandirilmaktadir. Mitrak kapak prolapsusu, sadece kapakciklari etkileyerek birincil olabilecegi gibi papiller kas islev bozuklugu, iskemi, miyokard enfaktusu gibi nedenler sonucu ikincil olarak sonradan da gelisebilir (1). Marfan sendromu, Ehler Danlos sendromu gibi bag dokusu hastaliklari ile iliskili olup MKP'li olgularin 1/3'unde dogustan kalp hastaligi birlikteligi gorulebilmektedir. Birincil MKP'de kapak bag dokusunun miksomatoz dejenerasyonu soz konusudur. Olgularin cogunlugu birincil tiptedir ve cocukluk yas gurubunda %2-5 oraninda gorulmektedir (1). Kizlarda daha sik olup ergenlik donemine dogru sikligi artmaktadir. Kalitsal gecis farklilik gostermekle birlikte otozomal baskin (dominant) oldugu bildirilmektedir. Olgularin buyuk cogunlugu yakinmasiz olup MKP'li olgularin oykusunde gogus agrisi, carpinti, senkop, aritmi, tasikardi olabilir. Bununla birlikte enfektif endokardit, kordo tendinea'nin kendiliginden rupturu, ilerleyici mitral yetersizlik, sistemik emboli, kronik kalp yetersizligi veya ventrikuler aritmilere bagli ani olum olabilir. Agir mitral yetersizligi olan olgularda kapak degisimi gerekebilir. Fizik muayenede midsistolik klik ve/veya gec sistolik ufurumun ozgul olmakla birlikte her olguda duyulmamasi nedeniyle en onemli tani yontemi ekokardiyografidir.

Bu calismada MKP tanisi alan 113 hasta geriye donuk olarak incelendi ve hastaligin klinik ozellikleri ayrintili olarak degerlendirilerek literatur bilgileri isinda sozkonusu hastaligin gozden gecirilmesi amaclandi.

Gerec ve Yontem

Bu calismada, Nisan 2005-Mart 2009 tarihleri arasinda Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Kardiyoloji Poliklinigi'ne basvuran hastalardan, MKP tanisi alanlar geriye donuk olarak incelendi. Toplam 113 adet MKP tanili hasta kaydi saptandi. Mitral kapak prolapsusu tanisi icin olcut olarak; M mode ekokardiyografik incelemede sistolde mitral kapagin 2 mm ve uzerinde sol atriyuma dogru cokmesi kullanildi. Ekokardiyografik inceleme Toshiba Xario model cihaz ile 3 MHz'lik prob ile yapildi. Cocuklarin klinik ozelliklerine ve EKG, telekardiyografi, ekokardiyografi ve yapildiysa ritm Holter incelemelerine hastane kayit dosyalarindan ulasildi.

Bulgular

Bu calismada MKP tanisi alan 74 kiz, 39 erkek toplam 113 hasta degerlendirildi. Nisan 2005-Mart 2008 tarihleri arasi nda Cocuk Kardiyoloji Poliklinigi'ne herhangi bir klinik sebeple basvuran kayitli 2800 olgu arasinda butun MKP'li olgular (n=113) degerlendirildiginde hastaligin sikligi %4, sadece birincil MKP olgulari (n=90) degerlendirildiginde ise %3 olarak bulundu. Etiolojik degerlendirmede alti olguda Marfan sendromu, iki olguda Noonan sendromu, alti olguda mukopolisakkaridoz ve dokuz olguda gecirilmis akut romatizmal ates saptandi (Tablo 1). Birincil MKP olarak kabul edilen geri kalan 90 olgunun yaslari 2 ile 17,5 yil arasinda degisiyordu ve ortalama tani yasi 10,2[+ or -]5,6 yil idi. Doksan olgunun 31'i erkek (%34), 59'u kiz (%66) idi, E:K orani 1:1,9 saptandi. Olgularin %44'u yakinmasizdi ve baska bir merkezde ufurum saptanmasi nedeniyle ekokardiyografik degerlendirilme yapilmasi amaciyla bolumumuze yonlendirilmisti. Olgularin en sik gorulen yakinmasi gogus agrisi (%25) ve ikinci siklikta carpinti (%21) olarak saptandi (Tablo 2). Olgularin %12,2'sinde (n=11) anne-baba arasinda akraba evliligi vardi ve %3,6'sinda birinci derece akrabalarinda MKP oykusu vardi. Fizik muayenede olgularin %11'inde gogus-iskelet bozukluklari (alti olguda pektus karinatus, bir olguda pektus ekskavatus, uc olguda skolyoz) vardi. Vucut kitle indeksi (VKI) persantili olgularin %20 sinde <%5 idi (n=18). Fizik muayenede 52 olguda (%58) ufurum vardi (Tablo 3). Telekardiyografik incelemelerde sadece bir olguda kardiyomegali goruldu. Oniki olguda (%10,8) pulmoner konusda belirginlesme goruldu. Elektrokardiyografi bulgularinda ise en sik gorulen bulgu aVF'de T duzlesmesi ya da negatifligiydi (%21). Iki olguda (%2,2) ise V5-V6 derivasyonlarinda T negatifligi vardi. Olgularin %18,9'unda (n=17) ekokardiyografide sadece MKP vardi. Yetmisuc olguda (%81,1) ise hafiften onemli dereceye kadar degisen mitral yetersizlik MKP'ye eslik ediyordu. Mitral yetersizligin ayrintilari ve ekokardiyografideki diger bulgular Tablo 4'te verilmistir. Carpinti yakinmasi nedeniyle 24 saatlik Ritm Holter monitorizasyonu yapilan 21 olgunun dordunde ventrikuler erken atimlar, iki olguda supraventrikuler erken atimlar ve iki olguda ise kisa sureli supraventrikuler tasikardi atagi saptandi.

Tartisma

Mitral kapak prolapsusunun gercek sikligi bilinmemekle birlikte kullanilan farkli tanisal olcut ve yontemlere bagli olarak yayginliginin %0,3-21 arasinda degistigi bildirilmektedir (2-4). 3491 kisi uzerinde yapilan Framingham calismasinda siklik %2,4 olarak saptanmistir (5). 2007 yilinda yapilan bir calismada herhangi bir klinik sebeple ekokardiyografik inceleme yapilan 24 265 kiside MKP sikligi %0,6 olarak saptanmis ve MKP sikliginin aslinda bilinenden cok daha az oldugu vurgulanmistir (6). Cocuk ve ergenlerde ise gercek sikliginin %3-5 oraninda oldugu bildirilmektedir (1). Ancak yasla birlikte sikligi artmaktadir ve kizlarda daha sik olarak gorulmektedir. Calismamizda literatur bilgileri ile uyumlu olarak poliklinigimize basvuran olgular arasinda birincil MKP sikligi %3, kiz/erkek orani ise 1,9 olarak bulunmustur.

Mitral kapak prolapsuslu olgularin buyuk bir kismi birincil MKP'dir. Endokardit, miyokardit, bag dokusu hastaliklari (Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu), romatoid kardit ve iskemi sonucu gelisen papiller kas disfonksiyonu v.b. nedeniyle de ikincil MKP de gorulebilir. Calismamizda olgularimizin %4,2'sinde romatizmal kardit, %5,3'unde Marfan sendromu, %3,2'sinde mukopolisakkaridoz saptanmistir. Birincil MKP ailesel ya da sporadik olarak gorulebilir. Calismamizda olgularin sadece %3,6'sinda birinci derece akrabalari nda MKP oykusu vardi. Ailesel gecisin farkli baskinlik (ekspresivite) gosteren otozomal baskin (OD) oldugu bildirilmekte birlikte son yillarda yapilan calismalar ile sendromik olmayan birincil MKP'nin uc tane otozomal baskin ve bir tane X'e bagli genetik gecisi tanimlanmistir. Onaltinci (16p12,1-p11.216); 11'inci (11p15.4; ve 13'uncu (13q31.3-q32.213) kromozomlarin uc farkli lokusu MKP'nin otozomal baskin gecisi ile iliskili bulunmustur. Diger bir lokus ise X' e bagli miksomatoz kapak distrofisinden sorumlu olan Xq28'dir (7,8).

Mitral kapak prolapsuslu olgularin cogu yakinmasizdir. Yakinmalarin ortaya cikisi ilerleyici mitral kapak yetersizliginden cok noroendokrin ve otonomik islev bozukluguna baglidir. Ilerleyici mitral kapak yetersizligi nadiren eriskin doneminden once gorulmektedir. Otonomik islev bozuklugunun patojenezinde norovaskuler ve endokrin nedenler, sempatik sistem baskinligi, azalmis vagal tonus sorumlu tutulur (9-12). Mitral kapagin histopatolojik incelemesinde; mitral kapagin atriyuma bakan orta kisminda, hem sempatik hem parasempatik sinirlerin endokardiyum altina uzandigi, kapagin bu kisminin MKP'li olgularda mekanik uyariya maruz kalmasi sonucu getirici liflerle duysal noronlarin bu uyariyi merkezi sinir sistemine iletmesi sonucu bu hastalarda otonomik islev bozuklugu oldugu ileri surulmustur (13). Mitral kapak prolapsusu ile iliskili en yaygin gorulen yakinmalar carpinti, atipik gogus agrisi, ortopne olmaksizin dispne, azalmis egzersiz toleransi, yorgunluk, senkop veya senkop benzeri tablo, anksiyete ve panik ataklari icermektedir (1,14). En yaygin basvuru yakinmasi carpintidir. Olgularin cogunda carpintinin kaynagi olarak ventrikuler veya atriyal erken atimlar saptanmistir. Ayrica paroksismal supraventrikuler tasikardi, ventrikuler tasiaritmiler, bradiaritmiler veya cesitli derecelerde atriyoventrikuler blok da MKP'de gorulen diger ritm bozukluklaridir (15,16). Mitral kapak prolapsuslu hastalarda sik gorulen bir diger yakinma gogus agrisidir. Nadiren anjina pektorisi taklit eder, ancak egzersiz testi ile olusmaz. Mitral kapak prolapsusunda gogus agrisi, mitral kapakciklarin prolapsusu sonucu papiller kaslarda ve ventrikul duvarinda olusan anormal gerginlige bagli olabilir. Thiago LC ve ark.'larinin (17) 15-69 yas arasindaki 126 olguyu iceren calismalarinda gogus agrisi, carpinti ve dispnenin %88,2 oraninda en sik gorulen yakinmalar oldugu belirtilmistir. Van Der Ham ve ark.'larinin (18) calismasinda 45 hastanin %62,8'nin yakinmasiz oldugu, %14'unde nefes darligi, %11,6'sinda halsizlik saptanmistir. Malcic I ve ark.'larinin (2) 71 MKP olguyu iceren calismalarinda ise olgularin %71,8'inin yakinmasiz oldugu, en sik yakinmalarin ise bas agrisi ve bas donmesi oldugu belirtilmistir. Bizim olgularimizin da % 44,4'u yakinmasiz idi. En sik gorulen yakinmalar da gogus agrisi (%25) ve carpinti (%21) idi. Mitral kapak prolapsuslu olgularda carpinti sikayeti sik gorulmesine ragmen, EKG ve 24 saatlik Holter monitorizasyon sonuclari calismamizda oldugu gibi yakinmalar ile uyumlu bulunmamistir. Calismamizda carpintisi nedeniyle 24 saatlik Holter monitorizasyonu yapilan olgularin sadece %38'inde bozukluk bulunmustur.

Mitral kapak prolapsus ile panik bozukluk ve anksiyete bozukluklari arasinda iliski gosteren calismalar da yapilmistir, ancak bunu desteklemeyen arastirmalar da vardir (19,20). Hamada T ve ark.'lari (20) panik bozuklugu olan 121 olguda MKP sikligini %32,2, kontrol grubunda ise %16,7 oraninda bulmuslardir. Aradaki farkin istatistiksel olarak anlamli olmadigi ni belirtmislerdir.

Mitral kapak prolapsusunun astenik vucut yapisi ile iliskili oldugu kabul edilmektedir. Framingham calismasinda VKI<15 kg/[m.sup.2] olan erkeklerin %29'unda kadinlarin %25'inde MKP saptanmistir (21). Bizim calismamizda ise olgularin %20 sinde VKI persantili "underweight" siniri olarak kabul edilen %5'in altinda bulunmustur. Toraks-iskelet bozukluklari da MKP'ye eslik etmektedir. Idiyopatik skolyozu olan 82 olguda yapilan bir calismada %20, 87 pektus ekskavatuslu olguda yapilan baska bir calismada ise olgularin %23'unde MKP saptanmistir (22,23). Bizim hastalarimizin %11'inde gogus deformitesi vardi, bunlarin alti tanesi pektus karinatus, bir tanesi pektus ekskavatus, uc tanesi skolyoz idi.

Mitral kapak prolapsusunun en onemli dinleme bulgusu midsistolik klik ve gec sistolik ufurumdur. Kligin ve ufurumun ozelligi hemodinamik durumu degistiren durumlarla ornegin yatarken oturur hale gelmekle ya da otururken ayaga kalkmakla, valsalva manevrasiyla ya da kalp hizinin artmasi ile daha erken ve daha kolay duyulur hale gelir. Birincil MKP'de mitral kapaktaki miksomatoz degisikligin mitral kapaktaki esnekligi artirdigi ve mitral kapaklarin yukari dogru yer degistirmesi ile birlikte papiller kasta olusan gerilmenin bu sese yol actigi ileri surulmektedir. Ohara ve ark.'lari (24) MKP'li olgularin %37'sinde ufurum ve klik duyuldugunu belirtirken, Nacar ve ark.'lari (25) ise apikal gec sistolik ufurumu %45, sistolik kligi %23,6, ikisinin birlikteligini ise %12,7 olarak bulmuslardir. Calismamizda bu oranlar sirasiyla %57,7, %16,6 ve %25,5 olarak saptandi.

Mitral kapak prolapsuslu hastalarda EKG genellikle normaldir fakat olgularin %20-60'inda DII-DIII ve AVF'de daha nadir olarak da anterolateral derivasyonlarda T dalgalarinin duz ya da negatif oldugu belirtilmektedir. Elektroekokardiyografi anormallikleri farkli calismalarda %23, %67 ve %71 olarak bulunmustur (3,18,26). Calismamizda ise EKG degisiklikleri Kumaki ve ark.'larinin (3) calismasi ile benzer olarak %23,2 bulundu.

Mitral kapak prolapsuslu hastalarda EKG'de anormallikler olabildigi gibi, Holterde kalp ritmi izlendiginde de cesitli ritm sorunlari saptanabilmektedir. Malcic ve ark.'larinin (2) calismasinda yuzey EKG de %6,8 oraninda, Holterde ise olgulari n %44,6'sinda aritmi bulunurken, Rokicki W ve ark.'lari (26) Holterde olgularin %22'sinde aritmi saptamislardir. Calismamizda carpinti nedeniyle Holter yapilan 21 olgunun %38'inde aritmi saptandi.

Mitral kapak prolapsus tanisini dogrulamakta kullanilan en duyarli ve en ozgul yontem ekokardiyografidir. Cesitli yontemler kullanilmakla birlikte, M-mode ekokardiyografide sistolde mitral kapagin atriyuma dogru 2 mm ve daha fazla cokmesi anlamli olarak kabul edilir. Arka liflerin daha yaygin olarak tutuldugu belirtilmekle birlikte farkli sonuclar bildiren yayinlar da vardir. Ornegin Malcic ve ark.'lari (2) en sik olarak her iki yaprakcigin birden tutuldugunu gostermislerdir. Yeo ve ark.'lari (16) ise ekokardiyografi ile tani alan 54'u erkek, 44'u kadin toplam 98 MKP'li olgunun 55'inde on mitral yaprakcikta, 19'unda arka mitral yaprakcikta, 24 olguda her iki yaprakcikta prolapsus bulurken, Nacar ve ark.'lari da (25) en sik on mitral yaprakcikta (%52,7), ikinci siklikta her iki yaprakcikta (%41,8) ve daha az siklikta arka yaprakcikta (%5,5) prolapsus saptamislardir. Calismamizda ise bu oranlar benzer olarak sirasiyla %54,4, %42,2, %3,3 olarak saptanmistir. Bir calismada da on mitral yaprakcigin romatizmal karditte daha sik tutuldugu, arka veya her iki mitral kapagin ise birincil MKP'de daha sik tutuldugu, bu nedenle on mitral yaprakcik tutulumu olan genc hastalarda oncelikle romatizmal hastaligin dusunulmesi gerektigi de belirtilmistir (27). Mitral kapak prolapsuslu olgularda farkli oranlarda ve farkli derecelerde mitral yetersizligi eslik eder. Hastalarimizin %72,9'unda mitral yetersizligi saptanmistir. Bu oran Yeo ve ark.'lari (16) ile Nacar ve ark.'larinin (25) yaptigi calismada bulunan mitral yetersizlik oranlari ile (%79,6 ve %67,3) benzerdir.

Mitral kapak prolapsus komplikasyonlari arasinda enfektif endokardit, kordo tendineanin kendiliginden kopmasi, ilerleyici mitral yetersizlik, sistemik emboli, kronik kalp yetersizligi veya ventrikuler aritmilere bagli ani olum olabilir (1). Kalin kapakcikli MKP olgularinda kalp komplikasyonlari daha sik olarak bulunmustur. Mitral kapagi kalinlasmis olan ve aort kapak prolapsusu ile birlikte bulunan MKP olgularinda beyinde iskemik atak sikliginin da daha fazla oldugu saptanmistir (28).

Mitral kapak prolapsuslu yakinmasiz olgularda tedaviye veya aktivite kisitlamasina gerek yoktur. Enfektif endokarditde koruyucu tedavi, mitral yetersizligi varsa gereklidir. Yakinmasi olan olgularda (carpinti, bas donmesi, senkop, aritmi) Holter ve efor testi yapilmalidir. Volum azligi ve katekolamin stimulasyonu onlenmeli, dusuk doz B-bloker ilaclar kullanilmali ve egzersiz programlari uygulanmalidir. Ventrikuler aritmiler icin propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, prokainamid ve kinidin kullanilabilir. Israr eden gogus agrisi olgularinda propranolol faydali olabilir. Agir mitral yetersizligi olgularinda kapak degisimi gerekebilir.

Sonuc olarak MKP, nadir gorulmeyen ve ozellikle ergenlik donemindeki astenik yapili kiz cocuklarinda daha sik gorulebilen bir kapak hastaligidir. Olgular yakinmasiz olabilecegi gibi, siklikla gogus agrisi ve carpinti gibi yakinmalarla seyreder. Cogu kez muayenede ufurum duyulsa da, hem olgunun o andaki durusuna veya hekimin muayenesine bagli olarak, ya da bunlardan bagimsiz olarak ufurum duyulmayabilir. Israr eden gogus agrisi, carpinti, senkop gibi yakinmalarla basvuran hastalarda ekokardiyografik inceleme ile MKP dislanmalidir.

Kaynaklar

(1.) Park MK. Pediatric Cardiology for Practitioners. 5th ed. Philadelphia: Mosby, 2008: 398-401.

(2.) Malcic I, Zavrsnik J, Kancler K, Kokol P. The mitral valve prolapse syndrome in children and adolescents. Lijec Vijesn 1998; 120: 202-9.

(3.) Kumaki T, Yokota Y, Kaku K, et al. Study on the mitral valve prolapse. I. Incidence in Kobe University students. II. Follow up study. Jpn Circ J 1985; 49: 1307-11.

(4.) Warth DC, King ME, Cohen JM, et al. Prevalence of mitral valve prolapse in normal children. J Am Coll Cardiol 1985; 5: 1173-7.

(5.) Freed LA, Levy D, Levine RA, et al. Prevalance and clinical outcome of mitral valve prolapse. N Engl J Med 1999; 31: 1-7.

(6.) Hepner AD, Kashani MA, Movahed MR. The prevalance of mitral valve prolapse in patients undergoing echocardiography for clinical reason. Int J Cardiol 2007; 123: 55-7.

(7.) Grau JB, Pireli L, Yu P-J, Galloway AC, Ostrer H. The genetics of mitral valve prolapse. Clin Genet 2007; 72: 288-95.

(8.) Freed LA, Acierno JS, Dai D, et al. A locus for autosomal dominant mitral valve prolapse on chromosom 11p15.4. Am J Hum Genet 2003; 71: 1551-9.

(9.) Pasternac A, Tubau JF, Puddu PE, et al. Increased plasma catecholamine levels in patients with symptomatic mitral valve prolapse. Am J Med 1982; 73: 783-90.

(10.) Gaffney FA, Bastian BC, Lane LB, et al. Abnormal cardiovascular regulation in the mitral valve prolapse syndrome. Am J Cardiol 1983; 52: 316-20.

(11.) Boudoulas H. Mitral valve prolapse: etiology, clinical presentation and neuroendocrine function. J Heart Valve Dis 1992: 1; 175-88.

(12.) Davies AO, Mares A, Pool JL, et al. Mitral valve prolapse with symptoms of beta-adrenergic hypersensitivity. Beta 2-adrenergic receptor supercoupling with desensitization on isoproterenol exposure. Am J Med 1987: 82: 193-201.

(13.) Oki T, Fukuda N, Kawano T, et al. Histopathologic studies in innervation of normal and prolapsed human mitral valves. J Heart Valve Dis 1995; 4: 496-502.

(14.) Stouffer GA, Sheahan RG, Lenihan DJ, et al. Mitral valve prolapse: a review of the literaure. Am J Med Sci 2001; 321: 401-10.

(15.) Bhutto ZR, Barnon JT, Liebson PR, et al. Electrocardiographic abnormalities in mitral valve prolapse. Am J Cardiol 1992; 70: 265-6.

(16.) Yeo TC, Lim MC, Cheng KL, et al. Clinical and echocardiographic features of mitral valve prolapse patients in a local population. Singapore Med J 1996; 37: 143-6.

(17.) Thiago LC, Broering E, de Patta M, Kowalski ME, Heinzen FC, Thiago LE. Clinical and electrocardiographic aspects of mitral valve prolapse. Arq Bras Cardiol 1989; 53: 247-50.

(18.) Van Der Ham DP, De Vries JK, Van Der Merwe PL. Mitral valve prolapse: a study of 45 children. Cardiovasc J S Afr 2003; 14: 191-4.

(19.) Toren P, Eldar S, Cendorf D, et al. The prevalence of mitral valve prolapse in children with anxiety disorders. J Psychiatr Res 1999; 33: 357-61.

(20.) Hamada T, Koshino Y, Misawa T, Isaki K, Gejyo F. Mitral valve prolapse and autonomic function in panic disorder. Acta Psychiatr Scand 1998; 97: 139-43.

(21.) Savage DD, Garrison RJ, Devereux RB, et al. Mitral valve prolapse in the general population. 1. Epidemiologic features: the Framingham Study. Am Heart J 1983; 106: 571-6.

(22.) Colomina MJ, Puig L, Godet C, Villanueva C, Bago J. Prevalence of asymptomatic cardiac valve anomalies in idiopathic scoliosis. Pediatr Cardiol 2002; 23: 426-9.

(23.) Park JM, Varma SK. Pectus excavatum in children: diagnostic significance for mitral valve prolapse. Indian J Pediatr 1990; 57: 219-22.

(24.) Ohara N, Mikajima T, Takagi J, Kato H. Mitral valve prolapse in childhood: the incidence and clinical presentations in different age groups. Acta Paediatr Jpn 1991; 33: 467-75.

(25.) Nacar N, Atalay S, Tutar E, Ekici F. Mitral valv prolapsuslu hastalarda tani kriterleri ve izlem. Ankara Uni. Tip Fakultesi Mecmuasi 2002; 55: 283-90.

(26.) Rokicki W, Krzystolik-Ladzinska J, Goc B. Clinical characteristics of primary mitral valve prolapse syndrome in children. Acta Cardiol 1995; 50: 147-53.

(27.) Zhou LY, Lu K. Inflammatory valvular prolapse produced by acute rheumatic carditis: echocardiographic analysis of 66 cases of acute rheumatic carditis. Int J Cardiol 1997; 58: 175-8.

(28.) Barletta GA, Gagliardi R, Benvenuti L, Fantini F. Cerebral ischemic attacks as a complication of aortic and mitral valve prolapse. Stroke 1985; 16: 219-23.

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Kadir Babaoglu, Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Kardiyolojisi Bilim Dali, Kocaeli, Turkiye Tel.: +90 262 303 87 33 Gsm: +90 542 411 80 69 Fax: +90 262 303 80 03 E-posta: babaogluk@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 10.04.2009 Kabul Tarihi/Accepted: 05.05.2009

Kadir Babaoglu, Nihal Karacayir *, Koksal Binnetoglu Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Kardiyolojisi Bilim Dali, Kocaeli *Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Kocaeli, Turkiye
Tablo 1. MKP'li olgularin etiolojik nedenleri

Eslik eden hastalik Sayi (n=113) Yuzde (%)

Birincil MKP 90 79,6
ARA Kardit 9 10,0
Marfan Sendromu 6 6,6
Mukopolisakkaridoz 5 5,5
Noonan sendromu 2 2,2
Ehler Danlos Sendromu 1 1,1

ARA: akut romatizmal ates
MKP: Mitral kapak prolapsusu

Tablo 2. Olgularin basvuru yakinmalari

Yakinma Sayi (n=90) Yuzde (%)

Yakinmasiz 40 44,4
Gogus agrisi 23 25
Carpinti 19 21
Yorgunluk 8 8,8
Bas donmesi 6 6,6
Goz kararmasi 6 6,6
Bayilma 4 6,6
Nefes darligi 3 3,3

Tablo 3. Olgularin fizik inceleme bulgulari

Fizik inceleme bulgulari Sayi (n=90) Yuzde (%)

Pektus karinatus 6 6,6
Skolyoz 3 3,3
Pektus ekskavatus 1 1,1
Apikal gec sistolik ufurum 52 57,7
Sistolik klik 15 16,6
Apikal gec sistolik ufurum + 23 25,5
midsistolik klik

Tablo 4. Ekokardiyografide MKP'ye eslik eden patolojiler

Ekokardiyografi bulgulari Sayi (n=90) Yuzde (%)

On mitral yaprakcikta prolapsus 49 54,4
Arka mitral yaprakcikta prolapsus 3 3,3
Her iki mitral yaprakcikta prolapsus 38 42,2
Mitral yetersizlik (eser) 35 38,8
Mitral yetersizlik (hafif) 27 30,0
Mitral yetersizlik (orta) 6 6,6
Mitral yetersizlik (onemli) 5 5,5
Aort darligi 1 1,1
Aort yetersizligi 4 4,4
Atriyal septal defekt 7 7,7
Pulmoner darlik 1 1,1
Trikuspit kapak prolapsusu 4 4,4
Patent duktus arteriyozus 1 1,1

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | For webmasters