Printer Friendly

Browse Zhifeng, Gu; Qingyin, Wang; Jianguang, Fang; Naihao, Ye; Yuze, Mao; Yaohua, Shi; Yan, Wang; Aimin, W

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Growth of cultured pearl oyster (Pinctada Martensii) in Li'an Lagoon, Hainan Island, China. Report Aug 1, 2009 5366

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters