Printer Friendly

Browse Zhao, Yongju; Wei, Hong; Wang, Yong; Wang, Lingbin; Yu, Mingju; Fan, Jingsheng; Zheng, Shuangyan; Zh

1-2 out of 2 article(s)
Title Type Date Words
Production of transgenic goats by sperm-mediated exogenous DNA transfer method. Report Apr 1, 2010 5133
Production of transgenic goats by sperm-mediated exogenous DNA transfer method. Report Jan 1, 2010 5133

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters