Printer Friendly

Browse Zhang, Min; Zi, Zhenfa; Liu, Qiangchun; Zhang, Peng; Tang, Xianwu; Yang, Jie; Zhu, Xuebin; Sun, Yupi

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Size effects on magnetic properties of [Ni.sub.05][Zn.sub.0.5][Fe.sub.2][O.sub.4] prepared by sol-gel method. Jan 1, 2013 4938

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters