Printer Friendly

Browse Zajdel-Calkowska, Justyna

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
DECISIONS ON THE STATE OF HEALTH OF EMPLOYEES AND APPLICANTS FOR WORK WITH THE USE OF ICT MEDIA/WYDAWANIE ORZECZEN O STANIE ZDROWIA PRACOWNIKOW I OSOB UBIEGAJACYCH SIE O PRACE Z WYKORZYSTANIEM TELEINFORMATYCZNYCH SRODKOW PRZEKAZU. Report Jan 1, 2021 5374

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |