Printer Friendly

Browse Zajdel-Calkowska, Justyna; Winnicka, Renata; Krakowiak, Anna; Jablonska, Marta Regina; Zajdel, Rados

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
THE RIGHT OF A DOCTOR TO INFORM AN EMPLOYER OF CONTRAINDICATIONS TO PERFORM A CERTAIN TYPE OF WORK BY AN EMPLOYEE/PRAWO LEKARZA DO INFORMOWANIA PRACODAWCY O PRZECIWWSKAZANIACH DO WYKONYWANIA OKRESLONEGO RODZAJU PRACY PRZEZ PRACOWNIKA. Report Nov 1, 2018 4295

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |