Printer Friendly

Zagrebacki lingvisticki krug.

Izvjesce o radu u akademskoj godini 2012./13. Voditelj Kruga--dr. sc. Vlatko Broz, Filozofski fakultet Tajnica--Daniela Katunar, Filozofski fakultet

1) 9. X. 2012.--predstavljanje knjige HVALOPJ'EV S'UNCU u povodu devet desetljeca zivota profesora B. Laszloa

2) 16. X. 2012.--Ekrem Causevic (Filozofski fakultet, Zagreb) Turski jezik u osmanskoj Bosni

3) 23. X. 2012.--Barbara Kerovec (Filozofski fakultet, Zagreb) Semantika prostornih odnosa u turskom i hrvatskom jeziku

4) 30. X. 2012.--Mate Kapovic (Filozofski fakultet, Zagreb) Je li postojao prahrvatski?

5) 6. XI. 2012.--Marko Kovacic (Filozofski fakultet, Zagreb) Prilagodba stranih toponima u hrvatskom jeziku

6) 13. XI. 2012.--Lidija Oreskovic Dvorski (Filozofski fakultet, Zagreb) Konektori i interpunkcija u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu

7) 20. XI. 2012.--Zeljko Agic (Filozofski fakultet, Zagreb) Pristupi ovisnosnom parsanju hrvatskim tekstovima

8) 27. XI. 2012.--Ivancica Bankovic-Mandic (Filozofski fakultet, Zagreb) (Ne)prihvatljivost stranog izgovora u govoru neizvornih govornika hrvatskog jezika

9) 4. XII. 2012.--Ranko Matasovic (Filozofski fakultet, Zagreb) Tipologija izrazavanja namjere u jezicima svijeta i leksicka reprezentacija glagola

10) 11. XII. 2012.--Maja Bratanic i suradnici (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu) Hrvatski jezik u trecem tisucljecu--Hrvatsko strukovno nazivlje (Struna)

11) 15. I. 2013.--Kristina Cergol Kovacevic (Uciteljski fakultet, Zagreb) Dvojezicno procesiranje vidnog i slusnog podrazaja hrvatskog i engleskog jezika u okviru eksperimentalne psiholingvistike

12) 22. I. 2013.--Nina Lanovic (Filozofski fakultet, Zagreb) Koncept mora u portugalskoj frazeologiji

13) 29. I. 2013.--Kristina Strkalj Despot (Filozofski fakultet, Zagreb) Od neurona do metafore (i natrag)

14) 5. III. 2013.--Alexander Hoyt (Filozofski fakultet, Zagreb) Jezik i drustvena mreza u austrijskom primorju

15) 12. III. 2013.--Steven Franks (Sveuciliste Indiana u Bloomingtonu) A natural history of movement

16) 19. III. 2013.--Lidija Cvikic (Uciteljski fakultet, Zagreb) O ovladavanju hrvatskim kao inim jezikom na primjeru istrazivanja izvedenica

17) 2. IV. 2013.--Drazen Varga (Filozofski fakultet, Zagreb) Poredbena romanska sintaksa--metodologija istrazivanja i primjene

18) 9. IV. 2013--Branka Tafra (Hrvatski studiji Sveucilista u Zagrebu) Hrvatske terminoloske stranputice

19) 16. IV. 2013.--Marko Liker (Filozofski fakultet, Zagreb) Laboratorijski pristupi sociofonetici: slucaj palatalnih afrikata

20) 23. IV. 2013.--Tetyana Fuderer (Filozofski fakultet, Zagreb) Sociolingvisticki fenomen ukrajinskog sur'yka

21) 30. IV. 2013.--Mateusz Milan Stanojevic (Filozofski fakultet, Zagreb) Konceptualna metafora u jeziku i umu: suvremena pitanja i rasprave

22) 7. V. 2013.--Mislava Bertosa (Filozofski fakultet, Zagreb), Kristian Novak (Filozofski fakultet, Rijeka) Zlocin bluda proti naravi--istospolna orijentacija i psihijatrijski narativi do sredine 20. stoljeca

23) 14. V. 2013.--Boska Munivrana (SUVAG) Sto nam govore kognitivni slusni evocirani potencijali o vezi slusanje--razvoj govora u djece s umjetnom pu'nicom

24) 21. V. 2013.--Darja Damic Bohac (Filozofski fakultet, Zagreb) Tipovi glagolske rekcije u francuskom jeziku

25) 28. V. 2013.--Franc Marusic--Lanko (Sveuciliste u Novoj Gorici) Production Experiments and Morphosyntactic Representations in Slovenian

26) 4. VI. 2013.--Anja Nikolic-Hoyt (Zavod za lingvisticka istrazivanja HAZU), Maja Bratanic (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) i Karlo Schubert Nase cudesno tijelo: u susret somatskom tezaurusu hrvatskoga jezika

27) 11. VI. 2013.--Milica Gacic (Uciteljski fakultet, Zagreb) Korpusi kao jezicni terminoloski alati
COPYRIGHT 2014 Croatian Philologic Society
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Kronika
Author:Broz, Vlatko
Publication:Suvremena Lingvistika
Date:Jun 1, 2014
Words:496
Previous Article:Tvorba reci i njeni resursi u slovenskim jezicima.
Next Article:Introduction to special issue.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters