Printer Friendly

Yr eli coch yn curo popeth; LLYTHYRAU BYD NATUR.

Byline: Beti Jones

BYDDAI fy mrawd yn cael llosg eira yn aml iawn pan yn blentyn a'r 'Snow Fire' fyddai fy mam yn ei roi arno bob amser - ond i ddim diben.

A minnau'n cael briwiau ar fy nwylo, ac un hollt neu agen ar ben fy mawd yn parhau am wythnosau ac yn boenus iawn.

Yn flynyddol deuai gwr o amgylch y ffermydd i werthu moddion anifeiliaid, yn gwerthu dros Osmond (cwmni), a dyna pan y daeth yr eli coch, neu Osvac oedd yr enw iawn arno rwy'n credu, a dyna ddiwedd ar y Zam Buk a'r Snow Fire.

Roedd yr eli pyrsiau gwartheg yn gwella pob briw, ac yn dda iawn at losg eira hefyd.

Cofiaf Mr Davies yn dod i'r ffermydd pan oeddem yn blant ifanc iawn, a deuai a siocled inni yn aml.

Ar ol imi briodi cawsom bwmp brechu defaid a dwy botel o serum yn anrheg priodas ganddo! Roedd y diweddar R W Davies yn wr bonheddig iawn. Cof annwyl amdano.

Rhyfedd yw gorfod rhoi 'y diweddar' o flaen cymaint o enwau y rhai ymadawedig. Ond fel y dywedodd un o Fois Parc Nest ar y teledu yn ddiweddar, mae marwolaeth yn rhan o fywyd, a hyn sydd wir.

Mwynheais y rhaglen yn arw iawn, gyda llaw. Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Beti Jones, Penrhyndeudraeth
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 20, 2008
Words:221
Previous Article:Football: Centurion Giggs is a model pro says Fergie.
Next Article:Rhywun arall yn cofio Mr Davies; BYD NATUR.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |