Printer Friendly

Yn y Tye Hwn, Sian Northey, Gwasg Gomer, pounds 6.99 ''.

Nant yr Aur ydy'r tye dan sylw ac mae gafael y tye hwn yn gryf ar Anna, a'i gorffennol trasig yno yn ei chaethiwo ar waethaf ei hud. Cysur oedd y tye iddi yn ei harddegau, a'i lecyn unig yn cynnig cyfle am heddwch a sigart fach ar riniog y drws. Bellach, a hithau ar ffyn baglau, y mae'r tye iddi yn garchar go iawn.

Y mae'r nofel fer hynod hon yn ymwneud cholled a galar ond nid nofel drist mohoni. Hanes gwraig hyen ond ifanc iawn ei ffordd sydd yma, un sy'n barod i fentro ar fywyd newydd erbyn diwedd y nofel. Hanes ei thaith hi ydy'r nofel hon ac yn ystod y siwrne honno y mae ei hatgofion yn llifo "fel rubanau amryliw", ac mae Anna yn gwneud cwilt ohonynt cyn cysgu.

Dynion ydy mwyafrif cymeriadau'r nofel. Y mae Ioan, Dylan a Huw yn perthyn i orffennol Anna, ac Emyr yn bresenoldeb yn Nant yr Aur ar hyd y blynyddoedd ond Sin sy'n aflonyddu ar bethau. Ei ymddangosiad o yn Nant yr Aur, yn anad neb na dim arall, sy'n rhyddhau Anna.

Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan awdures lln ficro, mae'r dweud yn hynod gynnil, y stori'n symud yn chwim, a byr iawn ydy'r penodau. Dyma awdur sy'n parchu'i darllenydd ac sy'n fwy na pharod i awgrymu yn hytrach na dweud.

Dyma nofel i'w mwynhau'n hamddenol a chael cyfle i dreulio amser yng nghwmni gwraig ddifyr iawn sydd, ar waethaf ei gorffennol, yn mwynhau gwneud y pethau bychain am mai dyna ydy cyfrinach byw ar eich pen eich hun, yn l Anna.

Fe gyhoeddodd Sian Northey nofel i blant yn ddiweddar hefyd a mawr obeithiaf fod yna nofel arall i oedolion ar y gweill.

Adolygiad gan Janet Roberts. Crynodeb o adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.
COPYRIGHT 2011 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Geographic Code:8MARS
Date:Aug 27, 2011
Words:306
Previous Article:Comedi, cariad a sangria; Chwarter canrif ers iddi gael ei dangos am y tro cyntaf, heno ar S4C bydd cyfle i fwynhau''r ffilm gomedi Ibiza Ibiza,...
Next Article:Amynedd yn dechrau pallu gyda'r Lle Celf.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters