Printer Friendly

Yn falch o'n hacen; LLYTHYRAU.

BETH sy'n bod ar bobol d'udwch? Ymateb yr wyf i lythyr gan J T Guest (Medi 1) yn cyhuddo Cr Merched Y Bala o wadu eu hacen ogleddol!

Mae pob amser le i feirniadaeth adeiladol yn fy marn i, fel un sydd wedi hen arfer cystadlu a hyfforddi llawer o blant, ieuenctid ac oedolion.

Ond mae'r honiad yma yn un hurt. Tybed ai oedd yn gwrando ar un cr, yna'r beirniad answyddogol yn trafod Cr Merched Y Bala yn union wedyn? Ond dyna fo, mae'n cyfaddef mai hanner gwrando yr oedd, tra'n paratoi'r llysiau!

Awgrymaf ei fod yn canolbwyntio'n iawn y tro nesa cyn beirniadu corau a'u hyfforddwyr sy'n rhoi llawer o amser i baratoi ac ymarfer.

Sefydlwyd y cr ar gyfer Eisteddfod Y Bala y llynedd, ac ennill (gyda'n acen ogleddol!) ac roedd hi'n fraint ac anrhydedd cael cefnogi Eisteddfod Glyn Ebwy eleni (fel ac y gwnaeth mwy nag un cr arall o'r ardal hon).

Rydym hefyd yn cynnal cyngherddau at achosion da yn lleol a thu hwnt (am ddim).

Oni fyddai hyn yn fwy o destun i neilltuo amser i ysgrifennu amdano? Tra mae anadl ynof, a'r iechyd a'r gallu i ddal ati i hyfforddi canu ac arwain corau, acen ni ein hunain yn Y Bala a ddefnyddir, fel yn Eisteddfod Glyn Ebwy.

Coblyn o beth fod ein pobl ni ein hunain yn gweld angen beirniadu (a hynny'n ddi-sail) yn hytrach na gwerthfawrogi. Rhyfedd o fyd.

Nia Morgan, Arweinydd Cr Merched Y Bala a'r Cylch
COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 22, 2010
Words:247
Previous Article:SPORT.
Next Article:Cwm tecaf y cymoedd yw; CCyyffrrooll yynn ddaatthhlluu CCwwmm PPeennnnaanntt.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters