Printer Friendly

Ymweliad a fferm arloesol yn achlysur llawn cyffro.

Byline: cefn gwlad Meinir Howells

GYDA mwyafrif y defaid a'r gwartheg allan yn y caeau erbyn ghyn, mae'r siediau yn edrych yn wag. Er hynny, mae'r prysurdeb n mawr ar y fferm yn parhau.

Mae llawer wedi dechrau'r silwair yn barod, ond ar ein fferm ni yn Shadog mae'r defaid a'r wyn yn bwyta'r cnwd cyntaf, ac w felly fe fydd hi ryw bythefnos eto cyn ein bod yn mentro i ladd y silwair.

Ryd R ym yn croesi bysedd y bydd y tywydd da yn parhau, fel ein bod yn medru cael bwyd o'r safon uchaf posib ar gyfer yr anifeiliaid dros y gaeaf.

Fe fydd silwair yn cael lle amlwg ar y rhaglen Ffermio wythnos nesaf, pan fydd eitem gan Alun o ystad y Rhug yng Nghorwen yng nghanol bwrlwm digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru.

Bu Ffermio yno yn ystod y diwrnod, gan ddarganfod sut mae dros 75 erw o dir yn cael ei ddefnyddio i arddangos y dechnoleg a chynnyrch diweddaraf. Roedd 26 cwmni peirianneg yn mynychu o bob cwr o'r Deyrnas Unedig, a thua 80 o stondinau masnach.

Mae Rhug yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynnal y digwyddiad, gan fod yr ystad newydd ennill gwobr cynaladwyedd yn y gwobrau ol troed carbon am eu defnydd o adnoddau naturiol.

Mae Rhug yn gwneud cryn ddefnydd o adnoddau naturiol o'r gwynt, dwr, haul, biomas, y ddaear a'r aer er mwyn creu ynni, ac felly yn enghraifft arbennig o fusnes sy'n medru cydblethu ffermio a chadwraeth egni.

Mae Ystad Y Rhug tua 12,500 erw ac yn ymestyn o Wyddelwern yn y gogledd i Garrog yn y gorllewin, i Gynwyd yn y de a Maerdy yn y dwyrain.

Mae'r fferm organig ei hun, lle mae'r digwyddiad tir glas yn cael ei gynnal, tua 6,700 erw. Mae'n gartref i bob math o anifeiliaid; o ddofednod, defaid a gwartheg i'r bison wyllt.

Roedd yn bosib crwydro rhan go lew o'r ystad yn ystod y digwyddiad, a hefyd blasu cynnyrch y fferm yn y siop fferm enfawr sydd gyda nhw ar y maes.

Roedd blas o'r digwyddiad ar y rhaglen Ffermio nos Lun ac fe allwch chi wylio'r eitem ar alw arlein ar www.s4c.cymru.

Mae Meinir Howells yn gyflwynydd ar Ffermio. Gallwch wylio Ffermio bob nos Lun am 9.30 pm neu ar alw ar-lein ar www.s4c.cymru Am y newyddion amaeth diweddara' ewch i www.s4c.cymru/ffermio

COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jun 14, 2016
Words:401
Previous Article:Hedgehogs need help - but foxes are flourishing.
Next Article:GiantWelsh timbers that are destined for adventure.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |