Printer Friendly

Yiviyauka yonkarapamwe: Kutura vakadona komeho: Kuteweka mpo nokupungwisa merongo lyovakadona pomukunda gwaMupini Kwa Phillips Peter Mapeu.

Mpo kuzitara vantu wovanzi ngonkareso za tunda kokakuru, kokavantu wokulisiga-siga nonomuhoko dokulisiga-siga, ezi ava rongo vakurona vana vawo. Nye yangesi ya twaredesa dogoro vanona wovakadona va va hepekere mo vakurona vawo medina lyompo. Vakadona vamwe kuvasininikira mononkwara pokuruganesa matjiliso nomahepeko. Pamwe vakadona kuvasininika va kware vagara wovakondi unene kuvapitakana awo, morwa vagara vangoso va kara noyimaliva ndi kwa fumana. Vakadona wovanzi ava va kere moyipimpo yangesi ngava nyoka kunyokerera nye moruhura yiwo tupu kukakwara vagara owo wovakurona unene. Nonkareso dangesi da zonagura (taguruka) unankondo wovakadona ava wopakarokumwe panyama nounankondo woruvharo urc wosiruwo sosire, morwa nsene mukadona va mu sininika kukwara m.ugara ogu ga pira kuhara nogu a dili kuuyunga nendi, kukara udigu unene kwendi mokutokora asi vana vangapi na hampuruka hena siruwoke. Monomukunda ngwendi poMupini, vakadona vangesi kapi va diva asi kupi ko nava za v aka gwane magano ndi oku nava pirukira v aka gwane mbatero.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Oku vakurona vamwe ava kovekeda asi vana vawo wovakadona va kware, vakurona woowo kapi hena ava kovekeda asi vana vawo va gwane erongo. Eyi kuguma momuclona ekuto Iyomukadona nokumuninka a zumbanese ehuguvaro lyomeho zendi. Kwa kara ko hena yipimpo yimwe omu vakadona ava va kwatere rnononkondo vekoro ndi vasinda, makura moomo mekoro ndi mousinda tava yi likundu va dire kuyizigauka. Vekoro kudivara asi yiviyauko yawo kuguma momudona mukadona pamalizuvho nopanondunge, makura tayi mu ninkisa a kagure kambumburu ko~HIV, kukara nomarutu gavali ga hana kuhara nokumuhepeka marutu nopamalizuvho.

Vakurona va hepa kudiva asi yiruwo yina lisinti. Asi ose kapi tatu vhuru kukakatera konompo nononkareso danare yeeyi uzuni kuna kulisinta. Nkedi omu atu tekura vana vetu wovakadona kuguma nayinye, nampili noveta detu noyiparwisa yetu. Nsene tu twikira kukara nonkareso zangesi, tatu ninki vana vetu wovakadona va huguvare movantu peke, ano vana vetu nononkarapamwe detu tadi hepa. Twa ha sininikireni vana vetu wovakadona mononkwara morwa nonkareso dangoso kureta ruhepo.

Po si 1i hena sinka sovanona wovakadona vana kugwana mazimo nounona-nona, omu vakadona wovanzi ava tundu mosure komeho zokusika harade zo- 10. Kukara udigu unene komukadonagona kulitura moyirugana yosure nsene age nare ana kara zinyavana. Mukadona nsene a tunda mosure yipo a ka kare zinyavana, nzodi zendi zokomeho/zokomungura kufa/kuhaga. Kutunda mosure kutanta hena asi mukadona gwangoso kapi ta kara nompito zokugwana maunongo gediwo lyeparu noma1ikwamo gosure ngwendi Mpito zEhuguvaro (Window of Hope) ndi Nompito dEtagurukiro (Stepping Stones). Momalikwamo aga yimo ava lirongere vakadona yokuhamena yisilikisaruvharo noku nava vhura kuyigwana, ntani rnapukururo gokuhamena mahamba gokutambasana pakarokumwe panyama ngamoomu endongo netjukumuna ngoso, nomu nava lipopera koku ga kagura. Kukaresa vakadona mosure kutanta asi awo tava kara nonompito dononzi meparu, awo tava lirongo yoyinzi yokuhamena eyi vana hara kudiva, oku vana hara kukarugana, mauholi mukwasinke vana hara kukara nomu nava likara novamati, ntani yininke yimwe hena yoyinzi.

Vakadona--meho zeni momake geni zina kara, ntani nemerongo. Rwameneni nonzodi domeho zeni one mu liture merongo lyeni. Ruganeni yipo mu vhure kukara muna lisikamene. Mutompo kutunda mokurugana unene nomokupita momaudigu--nye one kuvhura mu yi sikise mo.

Mukunda Mupini kuna kara ruha roUgendesi woRudi rwaMbunza, kwa kara nokirometa 16 koutokero wodoropa zaRundu moMukundahorowero gwaKapako moRuhasirongo Kavango moNamibia.
COPYRIGHT 2012 Sister Namibia
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Sister Namibia
Date:Sep 1, 2012
Words:509
Previous Article:Putting girls first: challenging culture and investing in education for girls in Mupini Village.
Next Article:Arranged marriage: girls, let's follow our parents!

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |