Printer Friendly

Browse Ye, Jing; Liu, Ling; Ji, Qingwei; Huang, Ying; Shi, Ying; Shi, Lei; Liu, Jianfang; Wang, Menglong; X

1-2 out of 2 article(s)
Title Type Date Words
Erratum to "Anti-Interleukin-22-Neutralizing Antibody Attenuates Angiotensin II-Induced Cardiac Hypertrophy in Mice". Correction notice Jan 1, 2018 259
Anti-Interleukin-22-Neutralizing Antibody Attenuates Angiotensin Il-Induced Cardiac Hypertrophy in Mice. Report Jan 1, 2017 5132

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |