Printer Friendly

Browse Ye, Jian; Li, Yu; Jiang, Binbo; Zhang, Wei; Wang, Jingdai; Liao, Zuwei; Huang, Zhengliang; Yang, Yon

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Effects of Methylaluminoxane Modifications on Tuning the Bis(Imino)Pyridyl Iron-Catalyzed Oligomerization of Ethylene. Report May 1, 2019 5836

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters