Printer Friendly

Ydi wir, mae'n braf mynd i ffwrdd ond mae'n well byth dod yn Yl adref.

Byline: angharad tomos

OS cofiaf yn iawn, un o'm dymuniadau ddiwedd llynedd oedd cael cymdogion cln i brynu drws nesaf. Wel, mi gefais gymdogion cln, ond dydyn nhw ddim yn rhai parhaol. Da chi'n gweld, mae yna eironi mawr wedi digwydd.

Wedi i mi ymgyrchu yn ddyfal yn eu herbyn, mae drws nesaf wedi troi yn dye haf.

Doedd dim rhaid iddo, roedd yna gwpwl lleol (a babi ar y ffordd) yn awyddus i'w brynu. Byddent wedi gwneud cyfranaid mawr i'r pentref.

Ond mi gynigiwyd pris llawer uwch, ac yn y farchnad rydd, pwy bynnag sydd 'r prs sy'n gallu prynu. Fedra i ddim bod mor hunan gyfiawn hynny chwaith, achos pan fyddwn ni'n mynd i ffwrdd, mewn tye haf y byddwn ni'n aros yn aml. Rydan ni'n sicrhau fod y perchnogion yn lleol, fel bod arian yn mynd i'r ardal, ond tye haf ydi tye haf, a dyna fo.

Welson ni mo'n cymdogion dros fisoedd y gaeaf, ond ddechrau mis Mawrth, dyma nhw yn ymddangos, a mawr oedd y busnesu. Dod i fwrw'r Sul i ddechrau, ac yna dod am benwythnos arall, ac yna symud y dodrefn i mewn.

Roedd y cyfan yn hynod ddiddorol i breswylwyr y stryd. Mae pawb yn swil ar y cychwyn, ond mi ddown i adnabod ein gilydd ymhen amser.

Mae'r Bobl Ddwad yn meddwl eu bod wedi cyrraedd Paradwys, a dydw i ddim yn eu beio. Efo'r tywydd gawson ni ddiwedd Mawrth, roedd hi'n boethach ym Mhenygroes nag ydoedd yn Sbaen! A rydw i'n gwirioni ar yr amser yma o'r flwyddyn. O gael tywydd braf , credaf mai diwrnod gorau'r flwyddyn ydi Diwrnod Troi'r Clociau. Teimlaf fod y Gwanwyn wedi cychwyn go iawn, a bod y Gaeaf tu cefn inni. Mae yr adar ar ei gorau, popeth yn blaguro, weyn, cennin Pedr, arogl tyfiant, eithin, dyfodiad y Pasg, pen-blwydd y bychan - popeth. Dwi'n teimlo mod i wedi 'mendithio ganwaith.

Ond ysu am fynd oddi yma rydw i - i ffwrdd o'r llnau a'r golchi a'r dyletswyddau dyddiol. Dyna pam mae siarad efo Pobl Drws Nesa yn rhoi golwg gwbl newydd ar bethau.

Roeddent yn gyfarwydd 'r ardal o'r blaen, wedi bod yn dod yma ar wyliau. Mae popeth mor agos yma tydi? Y mr a'r mynydd. Mae pentref Penygroes yn un hynod hwylus, siopau yn agos, dau gaffi, gwasanaeth bws, post, meddyg - popeth sydd ei angen. Mae llwybrau braf i fynd am dro, ac rydym mor agos at yr Wyddfa.

Os nad ydi rywun eisiau teithio, well does dim byd gwell na stwna yn yr ardd, cael paned yn y drws yn edrych ar y gwartheg bodlon neu'r defaid sy'n pori....

Dros y pythefnos dwytha, rydw i wedi bod yn edrych ar fy nghartref drwy lygaid y Bobl Ddwad.

Nid bachu penwythnos fan hyn a fan draw yr ydw i. Caf y fraint o fyw yma yn barhaol.

Does dim rhaid i mi droi cefn ar y mr a'r mynydd i fod yn rhyw swyddfa ym mherfeddion Lloegr fore Llun, dwi'n cael mwynhau'r olygfa yn ddyddiol. Mae'r awyr yn iach, ac mae popeth fyddai enaid yn ei ddymuno yma, yn cynnwys llonydd. Pam mod i eisiau mynd i ffwrdd felly? Ar ein gwyliau, does dim problemau yn bod. Pan gyrhaeddwn garafan neu gwt neu dye, gweld cymdeithas yn arwynebol a wnawn, ac mae popeth yn ddelfrydol. Mae pawb yn gln, a does dim i bryderu yn ei gylch. Am wythnos, does dim eisiau trafferthu efo'r llnau a'r golchi, gallwn ei adael tan cyrraedd adre. O ganlyniad, mae cymaint mwy o amser i'w neilltuo i fwynhau. Dydyn ni ddim yn 'nabod yr hen a'r anghenus ar ein gwyliau, wyddom ni ddim am y problemau sy'n gofidio'r preswylwyr. Un nod sydd yna, a mwynhau ydi hynny. Does dim salwch, dim diweithdra, dim cwtogi, dim dioddef, dim iaith yn marw. Anfonwn y cardiau post, "Cael amser gwych".

Dim ond pan ddown ni adre y mae'n rhaid inni wynebu realiti. Mae cyfrifoldebau, dyletswyddau yn y cartref, a'r tu allan. Mae cant a mil o bethau i'w gwneud, a ddown ni byth i ben. Tase rhywun ond yn cael dipyn mwy o amser i synfyfyrio....

Ond dydw i ddim yn cenfigennu ormod at y Bobl Ddwad, er cymaint yw newydd-deb popeth iddynt. Wedi wythnos o wyliau, rydw i'n dechrau aflonyddu. Dim ond am hyn a hyn rydych chi eisiau bod yn swigen Paradwys. Mae'n braf dod adre i ganol y cyfarwydd, ac ymroi i fywyd bob dydd unwaith eto. Cael y teimlad cynnes hwnnw o 'fan hyn rydw innau i fod'.
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Apr 11, 2012
Words:751
Previous Article:Firearms officer could face charges.
Next Article:Be' sy'n dod , lwc ym myd natur?

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters