Printer Friendly

Ydach chi'n cofio pan oedd 'na amser i bopeth...? Be' ddigwyddodd?

Byline: bethan GWANAS

YDACH chi'n cofio'r adeg pan fyddai gan bawb amser i alw i weld cyfeillion am bnawn neu baned heb deimlo'n euog neu heb orfod brysio i rywle arall? Efallai eich bod chi'n dal i fedru hamddena felly ond mae mywyd i (a nifer o fy nghyfoedion) wedi bod yn ras wyllt ers blynyddoedd rwan a dwi'm yn dallt pam. Be sydd wedi digwydd? Ai'r sefyllfa economaidd sydd ar fai? Pawb yn gorfod rhedeg o gwmpas fel ir dandi i wneud pres er mwyn gallu talu'r biliau cynyddol? Neu ai isio mwy o bres ydan ni yn hytrach na'i angen? Dwn i'm, ond mae'n dipyn o gamp cadw'r cwbl dan reolaeth a cheisio gwneud amser i'ch teulu a'ch cyfeillion - a'ch iechyd - yn ogystal 'r banc.

Mae'r dyddiau dwytha 'ma wedi bod yn rhemp.

Pwyllgorau; swper ffarwel i Meinir Wyn Jones sydd wedi ymddeol o fod yn Brifathrawes Ysgol y Brithdir (a dyna i chi rywun sy'n haeddu ymddeol - diolch am bob dim Meinir, bydd colled ar dy l!)' y Ri-Sesiwn yn Nolgellau (lle wnes i benderfynu mod i'n bendant yn rhy hen i gigio - allwn i'm diodde lefel y swn); helpu allan yn y maes carafannau sy'n dechrau prysuro o'r diwedd, diolch i'r tywydd sych; a'r sgwennu a golygu arferol.

Ond mi wnes i gadw pnawn yn rhydd i feicio efo Ann - o'r Bermo, dros y topiau i Penrhyn. Ac mae'r 'topiau' yna'n uchel a serth, yn enwedig gan fod rhyw grinc wedi tynnu arwydd Ln Las o'i fan cywir yn Llanbedr, olygodd ein bod ni wedi dringo i fyny ac i fyny heibio Tyddyn Felin, nes ein bod ni'n wan. Ond roedd y golygfeydd yn wefreiddiol ac mi wnaeth fyd o les i ni'n dwy.

Yn l at waith: dwi newydd ddod yn l o'r Gwanas lle fues i'n gneud bwyd i'r dynion oedd yn y gwair am fod Nia a'r plant wedi bachu cyfle i fynd ar eu gwyliau. A dim ond neithiwr ddois i'n l o Bontypwl lle fues i'n diddanu dysgwyr mewn gwres llethol cyn neidio'n l mewn i'r campafan i yrru'n l adre ynghanol y fflyd o draffig Sioe Llanelwedd. Ond gan mod i'n pasio ar y ffordd i lawr ddydd Mawrth, ges i ddiwrnod yn y sioe hefyd. Diolch i'r drefn mod i wedi mynd het go dda efo fi, neu mi fyswn innau'n un o'r cannoedd gafodd eu trin am effeithiau'r gwres. Iechyd, roedd hi'n boeth, ac yn boethach rhywsut am nad yden ni wedi arfer efo haul fel yna eleni.

Lle peryg ydi'r sioe ynde. Mae hi bron yn amhosib osgoi alcohol yno, rhwng y cyfle i flasu diodydd hyfryd fel Aerona, sy'n cael ei gynhyrchu gan Hazel a Gwilym yn Chwilog, a rhywun yn galw 'Hei, sut wyt ti ers talwm? Ty'd am ddiod bach!' ar yr union adeg mae'ch traed chi'n dechrau sgrechian. Felly, gan fod gen i gampafan, mi wnes i benderfynu gwneud noson ohoni a chychwyn am Pontypwl y bore wedyn. Yn anffodus, ro'n i wedi anghofio fy mhlwgiau clustiau ac roedd y swn o'r Pentre Ieuenctid yn fy nghadw'n effro am oriau ... Ac ro'n i wedi anghofio pacio'r stwff cynnau tn ar y stf hefyd, felly pan ddeffrais i i swn ceir a loris am saith y bore, do'n i methu gneud paned, heb sn am ferwi wy. Grrr ... dwl fyddai mynd yn l am y dre, felly es i yn fy mlaen ar hyd yr A470, yn chwilio'n ofer am rywle oedd ar agor ben bore. Ond weihei! Roedd drws y 'Wye Knot Stop' yn Llyswen ar agor. Y caffi bach gyferbyn 'r Griffin ydi hwnnw, a fues i rioed yno o'r blaen. Ond wir i chi, os dach chi isio chwip o frecwast ryw dro, dyma'r lle. Es i yn fy mlaen fel dynes newydd.

Ond gan fod gen i ddigon o amser i gyrraedd Pontypwl, es i am y Gelli am dro. Roedd 'na gaffis ar agor ond doedd y siopau difyr ddim yn agor tan ddeg, drapia. Felly ges i goffi arall i ddisgwyl. Roedd gen i ddigon o amser i 'hamddena' rwan mod i'm isio fo! Ond mi hedfanodd yr amser am mod i ar ganol llyfr ar gyfer yr arddegau: 'The Hunger Games', ac mi gydiodd ynof fi, bobol bach. Chwip o stori, ac ro'n i'n crio mewn i nghoffi o fewn dim. Ond efallai mai wedi blino ro'n i. Ta waeth, dwi wedi gorffen y llyfr cynta rwan ac wedi cael gafael ar y ddau arall (dim llwchyn o awydd darllen dau lyfr arall '50 shades' sori - dim digon o stori i mi) ac os oes gynnoch chi blant yn eu harddegau sydd ddim eto wedi cael blas ar ddarllen, rhowch gopi o 'The Hunger Games' iddyn nhw. Ac os na fydd o'n gweithio, darllenwch o eich hun.

Y gamp rwan fydd cadw balans rhwng gwneud fy ngwaith a darllen y ddau lyfr arall. Duwcs, dwi'n haeddu rhyw hanner awr ar l sgwennu colofn, siawns. A dach chithe hefyd! Anghofiwch am waith am sbel a darllenwch weddill yr Herald yn hamddenol ... neith les i chi.
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Aug 1, 2012
Words:847
Previous Article:Slefrod mYr o bob math; BYD NATUR.
Next Article:Llawlyfr handi i wybod pwy ydi pwy o blith y mudiadau iaith.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters