Printer Friendly

Yazarlardan Yanit: Cocuk Yogun Bakimda Beyin Olumu Tanisi Konulan Hastalarin Degerlendirilmesi/Response From Authors: Evaluation of Patients Diagnosed with Brain Death in Pediatric Critical Care.

Sayin Editor,

Derginizin 2018 yili 2. sayisinda yayinlanmis olan "Cocuk Yogun Bakimda Beyin Olumu Tanisi Konulan Hastalarin Degerlendirilmesi'' baslikli makalemizle ilgili olarak Dr. Osman Yesilbas ve Dr. Selcuk Uzuner tarafindan yazilmis olan "Daha Sik Konulmasi Gereken Tani: Beyin Olumu" baslikli editore mektubu buyuk bir keyif ile okuduk. Makalemize gosterdikleri ilgiden dolayi Dr. Osman Yesilbas ve Selcuk Uzuner'e tesekkur ederiz. (1) Meslektaslarimizin, hipotansiyon nedeni ile apne testinin tamamlanamadigi hastalarda "inotropik ve/veya vazopressor ilac enfuzyonu baslanarak ve enfuzyon dozlari test esnasinda arter tansiyonuna gore dinamik olarak ayarlanarak" apne testi tekrarlanabilecegi gorusu dogru oldugu gibi beyin olumu tanisini da hizlandiracak bir uygulamadir. (12) Yine sayin yazarlarin da dikkat cektigi gibi, klinik ve muayene bulgulari beyin olumu ile uyumlu olup ayni zamanda apne testi pozitif olan hastalara ek test yapilmasina gerek yoktur. (2) Ancak cocuk hastalarda ve ozellikle de hemodinamileri bozuk hastalarda beyin olumu tanisi ve surec zor olmakta, hekimler daha temkinli davranabilmektedir. Sayin yazarlarinda belirttigi gibi calismamizda, beyin olumu tanilarinda hastanemizde transkraniyal Doppler ultrasonografi (USG) alaninda deneyimli radyoloji uzmani olmasi, transkraniyal Doppler USG'nin ozellikle hemodinamisi bozuk hastalarda hasta basinda yapilabilen, girisimsel olmayan, tekrar uygulanmasi kolay bir test olmasi ve hastalarimizin cogunun hemodinamilerinin bozuk olmasi nedeniyle bazen apne testi ile birlikte yapilmasi sart olmasa bile transkraniyal Doppler USG'si yapilan hastalar olabildigi gorulmektedir. (2) Ulkemizde ve dunyada, 50 yili asan beyin olumu tanisi ve organ nakli konusunda cok yol kat edilmis olsa da cocuklarda beyin olumu tanisi konulmasi ve organ vericisi olma orani eriskinlerin gerisinde kalmaktadir. (34) Beyin olumu tanisi konulsa dahi ozellikle cocuk hastalarda beyin olumu tanisi sonrasi organ verici olma orani cok degiskenlik gostermektedir. (5-7) Organ bagisini artirabilmek icin beyin olumu farkindaliginin artmasi ve beyin olumu tanisi konulan hasta sayisinin artmasi gerekmektedir. Bu nedenle de gerek makalemiz gerek de sayin Yesilbas ve Uzuner'in katkilari beyin olumu farkindaliginin artmasi konusunda cok onem tasimaktadir. Her iki yazara da katkilari icin tekrar tesekkur ederiz.

Saygilarimla.

Kaynaklar

(1.) Sucu A, Tolunay O, Celik T, Kahveci B, Celiloglu C, ve ark. Cocuk Yogun Bakimda Beyin Olumu Tanisi Konulan Hastalarin Degerlendirilmesi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2018;5:59-63.

(2.) Organ ve doku nakli hizmetleri yonetmeligi. Resmi Gazete website. Avaible at: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100305-3.htm. Accessed at: November 22, 2018.

(3.) Ozturk NY, Girgin FI, Birtan D, Cinel I. Exploring Brain Death at a Tertiary Pediatric Intensive Care Unit in Turkey; Incidence, Etiology and Organ Donation. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2016;3:11-4.

(4.) Kirakli C, Ucar ZZ, Anil AB, Ozbek I. The effect of shortening confirmed brain death diagnosis time on organ donation rates in the intensive care unit. Yogun Bakim Derg. 2011;1:8-11.

(5.) Gunduz RC, Sahin S, Uysal-Yazici M, Ayar G, Yakut HI, et al. Brain death and organ donation of children. Turk J Pediatr. 2014;56:597-603.

(6.) Webster PA, Markham L. Pediatric organ donation: a national survey examining consent rates and characteristics of donor hospitals. Pediatr Crit Care Med. 2009;10:500-4.

(7.) Hindy-Francois C, Orliaguet G, Meyer P, Carli P, Blanot S, et al. Pediatric brain death diagnosis in the view of organ donation in France. Transplantation. 2009;27;87:616-7.

[iD] Orkun Tolunay

Adana Sehir Egitim ve Arastirma Hastanesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Klinigi, Adana, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Orkun Tolunay, Adana Sehir Egitim ve Arastirma Hastanesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Klinigi, Adana, Turkiye

Tel.: +90 532 594 82 23 E-posta: orkuntolunay@yahoo.co.uk ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0714-6734

Gelis Tarihi/Received: 18.02.2019 Kabul Tarihi/Accepted: 23.02.2019

DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.73645
COPYRIGHT 2019 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Tolunay, Orkun
Publication:Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine
Article Type:Letter to the editor
Date:Apr 1, 2019
Words:591
Previous Article:Daha Sik Konulmasi Gereken Tani: Beyin Olumu/The Diagnosis That Should Be Made More Frequently: Brain Death.
Next Article:Cocuk Istismarina Bagli Adli Olguda Beyin Olumu ve Organ Nakli; Olgu Sunumu/Brain Death and Organ Transplantation in Judicial Case Due to Child Abuse.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters