Printer Friendly

Yazarin yaniti.

Sayin Editor,

Dr. Nihan Uygur Kulcu'nun "Grup A Beta Hemolitik Streptokok Turkiye Makrolid Direnc Degerlendirme Pilot Calisma Sonuclari" adli makalemiz icin yazmis oldugu editore mektubu ilgiyle okuduk, cok tesekkur ederiz.

Grup A streptokok (GAS) tonsillofarenjit tedavisinde makrolidlere karsi direncin cografik farkliliklar gosterdigi (1, 2) ve ulke genelinde aralikli olarak kontrol edilmesinin gerekli oldugu bilinmektedir. Ayrica, makrolid direncinin mevsimsel farkliliklar gostermesi bizim acimizdan da sasirtici olmayacaktir. Yayinlanmis olan makalemiz, calisma grubunun elde ettigi verileri, en kisa surede paylasmak istedigimiz icin on veriler seklindedir ve calismanin pilot sonuclarini icermektedir ve calismamiz halen devam etmektedir. Bu vesileyle calismamizda bizimle birlikte devam etmek isteyecek doktor arkadaslarimizin ve isteyen merkezlerin bizle irtibata gecmesini rica ederiz.

Saygilarimizla,

Dr. Aslinur Ozkaya Parlakay, Dr. Ates Kara

Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Bilim Dali, Ankara, Turkiye

Tel: +90 312 305 11 66

Faks: +90 312 310 82 41

E-posta: aslinur@hacettepe.edu.tr

Kaynaklar

(1.) Grivea IN, Al-Lahham A, Katopodis GD, et al. Resistance to erythromycin and telithromycin in Streptococcus pyogenes isolates obtained between 1999 and 2002 from Greek children with tonsillopharyngitis: phenotypic and genotypic analysis. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50: 256-61. [CrossRef]

(2.) Gracia M, Diaz C, Coronel P, et al. Antimicrobial susceptibility of Streptococcus pyogenes in Central, Eastern, and Baltic European Countries, 2005 to 2006: the cefditoren surveillance program. Diagn Microbiol Infect Dis 2009; 64: 52-6. [CrossRef]

COPYRIGHT 2011 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letters to the Editor/Editore Mektuplar
Author:Parlakay, Aslinur Ozkaya; Kara, Ates
Publication:Journal of Pediatric Infection
Article Type:Letter to the editor
Date:Dec 1, 2011
Words:222
Previous Article:Grup A Beta Hemolitik Streptokok Turkiye Makrolid Direnc Degerlendirme Pilot Calisma Sonuclari.
Next Article:Evaluation of the patients with influenza viruses/Influenza tanisi alan hastalarimizin degerlendirilmesi.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters