Printer Friendly

Browse Yang, Mao-Wei; Wang, Tong-Hao; Yan, Pei-Pei; Chu, Li-Wei; Yu, Jiang; Gao, Zhi-Da; Li, Yuan-Zhou; Guo

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Curcumin improves bone microarchitecture and enhances mineral density in APP/PS1 transgenic mice. Report Jan 15, 2011 6220

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters