Printer Friendly

Browse Yang, Chuntao; Zhu, Jianshu; Jiang, Yun; Wang, Xiaolu; Gu, Mengxue; Wang, Yi; Kang, Houyang; Fan, Xi

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
100 Gy [sup.60]Co [gamma]-ray induced novel mutations in tetraploid wheat. Report Jan 1, 2014 4337

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |