Printer Friendly

Y stori tu Ol i rhai o glasuron pop Cymru; Y CELFYDDYDAU.

Byline: Goreuon Caryl

P E bai yna'r fath beth ag Oriel Anfarwolion Canu Pop Cymraeg, mi fyddai Caryl Parry Jones yn un o'r enwau cyntaf i'w gynnwys ynddo, heb os nac oni bai.

Er bod carfan sy'n ddirmygus o'r math o ganeuon a cherddoriaeth y mae'n arbenigo ynddo, dim ond ynfytyn fyddai'n gwadu fod gan y ferch o Brestatyn dalent aruthrol, a'i bod wedi gwneud cyfraniad anferthol i ganu cyfoes Cymraeg dros nifer o flynyddoedd.

Mae maint y cyfraniad hwnnw i'w weld mewn llyfr newydd - Goreuon Caryl - cyfrol ddifyr dros ben, sy'n rhoi'r geiriau a'r gerddoriaeth i 17 o'i chaneuon enwocaf.

Ond yr hyn sy'n fwyaf difyr, efallai, yw'r cefndir i'r caneuon, lle mae Caryl yn egluro sut, pryd, lle neu pamy cyfansoddwyd hwy.

Diddorol oedd clywed cefndir "Calon" er enghraifft, sy'n dyddio o ddiwedd y 1970au, a dyddiau'r grwp Injaroc.

Doedd hi ddim yn gen boblogaidd ymysg aelodau'r band, a chafodd hi mo'i pherfformio'n fyw erioed, meddai, ond pan gyhoeddwyd Halen y Ddaear - unig albwmInjaroc - ym 1977, "fe dwymodd y gynulleidfa at "Calon", a thrwy drugaredd mae hi'n dal i guro."

"...30 mlynedd yn ddiweddarach ma' dal dipyn o fynd ar y fersiwn wreiddiol a'r fersiwn wnaeth Diffiniad ohoni yn y 90au - diolch iddyn nhw."

Er mai byrhoedlog fu oes Injaroc, ganwyd y grwpiau Eliffant, Jop, a Bando, yn ogystal e gyrfaoedd cerddorol unigol.

"Rheswmarall dros fethiant y band oedd bod yr heip pan ddaethon ni at ein gilydd a'r disgrifiadau ohonom fel 'supergroup' wedi troi'r gynulleidfa yn ein herbyn ni cyn i ni ddechrau.

"Tydi'r gynulleidfa Gymraeg ddim yn cynhesu at unrhyw un sy' yng nghlwb y Pennau Bach ac er nad y ni oedd yn gyfrifol amyr heip, roedd yr amheuaeth amdanon ni yn ddealladwy. Ond hwyrach mai'r prif reswm oedd bod dilynwyry byd pop Cymraeg yn dioddef o'r hangover gwaetha' erioed a hynny ar Ol sesh gladdu y grwp pop mwyaf poblogaidd fu yng Nghymru heb unrhyw amheuaeth, sef Edward H Dafis..."

Un o'i chaneuon enwocaf, os nad yr enwocaf un, yw "Chwarae'n troi'n chwerw", ac mae'r hanes tu Ol i gyfansoddi'r gen - "ar frys, mewn launderette yng Nghaerdydd" - yn ddifyr tu hwnt.

Mae'r gyfrol yn cynnwys trefniannau piano a chordiau gitar, yn ogystal e'r geiriau a'r cefndir wrth gwrs.
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jan 3, 2007
Words:374
Previous Article:Pioden o'r iawn ryw yn rhannu ei thrysor; Tyrchu mewn sgip i achub dogfennau. Bu Tudur Huws Jones yn clywed peth o hanes 'pioden' go iawn.
Next Article:Dotio at agwedd y Kiwis at fywyd; Y CELFYDDYDAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters