Printer Friendly

Y sarhad o godi cyflogau rhai swyddogion, a phawb arall yn wynebu toriadau.

Byline: angharad TOMOS

DDYDD Iau dwytha, daeth tri chant o weithwyr Cyngor Gwynedd a''u cefnogwyr o flaen adeiladau''r Cyngor yng Nghaernarfon yn ystod eu hawr ginio. Gwraidd yr anhapusrwydd oedd fod cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion y Cyngor yn cael codiad cyflog pan fo pawb arall yn gorfod wynebu toriadau.

Pan fu son am doriadau gyntaf, lleisiodd Cymdeithas yr Iaith ei gwrthwynebiad. 'Na i''r Toriadau' oedd y slogan ar ddiwedd 2010, a bu mwy nag un cyfarfod cyhoeddus. O''r cychwyn, dyma ddatgan nad oeddem am dderbyn y dadleuon poblogaidd dros dorri gwasanaethau. Pobl gwbl hunanol oedd wedi creu y broblem, a doedd hi ddim yn iawn i bobl gyffredin ysgwyddo''r canlyniadau. Dydw i ddim wedi newid fy meddwl ers hynny.

Yn raddol, caeodd un siop ar ol y llall, ac yn ogystal a cholli swyddi a bod yn golled i''r economi, aeth ein parthau cyhoeddus yn llai. Mae llai o arian i ddysgu cerdd mewn ysgolion, llai o deithiau i blant ac mae llai o gyfleoedd ar gael. Caiff ein byd ei gyfyngu.

Yna, daeth bygythiadau mwy difrifol. Cwtogi oriau llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden fu''r cam nesaf, cyn y camau eithafol. Bellach, mae ysbytai bach ac ysgolion yn cau, ac mae pobl yn colli eu budd-daliadau a''u hawliau. Does 'run diwrnod yn mynd heibio heb inni glywed am effeithiau dirdynnol Y Cwtogi.

Dydw i erioed wedi gallu llyncu spin Y Cwtogi. Fy mhroblem ydi nad yw''n gyson. Ar gyfnod o gwtogi enbyd y llynedd, pan oedd yr esgid yn gwasgu yn aruthrol i bobl gyffredin, cafwyd arian o ryw gronfa ddirgel i gael dathliadau Jiwbili costus iawn. Doedd dim cyfyngu ar y gwario, a soniodd neb am brinder arian.

Pan ddaeth y Gemau Olympaidd, yr un oedd y stori. Roedd cronfa arbennig ar gyfer Gemau Olympaidd, a rhaid oedd gwario yn ddilyffethair oherwydd y budd rhyngwladol a''r manteision i iechyd. Affliw o ots nad oedd gan bobl gyffredin bwll i nofio ynddo, roedd Dathlu''r Olympics yn llesol inni.

Run peth efo''r Fyddin a''r rhyfel yn Irac. Run fath efo cyflogau bancwyr ac elw siopau mawr. Fel miloedd o bobl gwledydd Prydain, mae''n berffaith amlwg beth yw''r sgor - arian i bethau a ystyrir yn bwysig, ac i''r diawl a phawb arall. Yn syml, mater o flaenoriaethau ydyw.

Trist iawn yw gweld Cyngor Gwynedd yn dilyn yr un egwyddor.

Edrychaf ar wynebau y protestwyr o flaen adeiladau''r cyngor. Pobl gyffredin ydyn nhw. Pobl sydd yn teimlo''r wasgfa, a sydd wrthi fel pawb arall yn torri yn ol ar hyn a llall. Gwario llai ar fwyd a dillad a gwneud i bethau bara. Anghofio moethau, a chwilio am wyliau rhatach. Bodloni ar beidio cael codiad cyflog, er fod prisiau yn dal i godi. Mynd heb bethau dros Dolig er mwyn i blant beidio teimlo''r gwahaniaeth. Dod i arfer efo llai o wres yn y ty er mwyn cadw biliau i lawr.

Daeth yn ffordd o fyw bellach, a dydyn nhw ddim yn cwyno. Mae pawb yn yr un twll..

Er mwyn cadw eu swyddi, cytunodd aelodau Unsain i weithio am ddiwrnod a hanner yn ddi-dal - dyna fesur o ba mor ddifrifol ydi pethau.

Nes iddyn nhw weld nad oedd pawb yn fodlon bod yn yr un cwch. Peth cwbl ansensitif oedd i Gyngor Gwynedd ddatgan fod disgwyl i bawb arall fod heb arian, ond fod tri cyfarwyddwr am gael codiad o 7%. Cafodd unarddeg pennaeth gwasnaethau godiad llai. Gret.

Pan fo person yn ennill cyflog o PS83,121, dydi o neu hi ddim angen mwy. Dydyn nhw ddim angen canpunt yn fwy, heb son am bron i chwe mil o bunnoedd yn fwy. Gallaf fyw ar chwarter y swm honno.

Dadl wan iawn yw dadl y Cyngor fod y penderfyniad wedi ei wneud yn 2009. Mae pob penderfyniad arall wnaed i wario ym 2009 wedi ei newid oherwydd 'prinder cyllid''.

Y ddadl fwyaf sarhaus yw''r un fod yn rhaid wrth y codiad i sicrhau fod y Cyngor yn denu 'y bobl iawn''. Os oes angen abwyd o bron i PS90,000 i ddenu person i weithio fel uwch swyddog i Gyngor Gwynedd, rydyn ni''n apelio at y math anghywir o berson. Yn fwy na hynny, dydyn ni mo''i eisiau.

Angen mwya''r Cyngor ar hyn o bryd yw gweithwyr cydwybodol, ymrwymedig, sy''n gwybod beth yw gwerthoedd gwar ac yn gwneud eu gorau glas.

Dydi pobl o''r fath ddim yn brin. Roedd 300 o bobl o''r fath o flaen adeilad y Cyngor amser cinio ddydd Iau.

Os oes arian ar gael o gwbl, rhain ddylai gael eu gwobrwyo.
COPYRIGHT 2013 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Geographic Code:4EUUK
Date:Jan 30, 2013
Words:752
Previous Article:Pressure grows on cycling chiefs; CYCLING.
Next Article:Make it Haaf measures.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters