Printer Friendly

Y llais sy'n taro'r marc.

MAE llais Dylan Jones yn adnabyddus ar hyd a lled y wlad fel un o'n darlledwyr radio mwyaf ffraeth a holgar, ac mae hunangofiant yr hogyn o Ddyffryn Conwy yn datgelu pwy yw'r bobl a'r digwyddiadau a'i gwnaeth o yr hyn ydi o heddiw.

Yn Dylanwadau, a gyhoeddir gan Wasg Gwynedd, mae'r seren radio yn adrodd hanes ei fywyd o'i blentyndod yng Nghapel Garmon ger Llanrwst i'w gyfnod fel athro mewn ysgolion uwchradd, ac yna'i yrfa fel newyddiadurwr a chyflwynydd.

Yn un o hoelion wyth BBC Radio Cymru er 1990, i ni heddiw Dylan ydi'r ffan pel-droed sy'n cyflwyno Ar y Marc, a'r newyddiadurwr sy'n llywio Taro'r Post.

"Yn hytrach na chofnodi hunangofiant traddodiadol, penderfynais edrych yn ol ar y bobl a'r digwyddiadau pwysig yn fy mywyd hyd yma - y bobol a'r pethau sydd wedi fy siapio i fod y person ydw i heddiw," meddai Dylan.

"Trwy ddyddiau plentyndod, dwi'n sicr mai pobol a gafodd y dylanwad mwya arna i. Roedd gan fy nhad rownd lefrith, a dwi'n cofio treulio oriau yn ei helpu a thrwy hynny'n dysgu cyfathrebu efo pobol o wahanol gefndiroedd a chenedlaethau, rhywbeth sydd wedi dwyn ffrwyth i mi fel cyflwynydd radio."

Ar ol graddio mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, aeth Dylan i ddysgu Hanes a Gwleidyddiaeth yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, ac yna i Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Trwy ei ddiddordeb ysol mewn pel-droed y cafodd y cyfle yn 1986 i ddarlledu o gemau ar y Sadyrnau i Radio Cymru.

Dyna sut y cafodd ei hun ar ddydd Sadwrn, 15 Ebrill, 1989, yn paratoi i sylwebu ar gem gynderfynol Cwpan FA Lloegr, rhwng Lerpwl a Nottingham Forest yn Hillsborough.

O fod yn paratoi i sylwebu ar gem bel-droed bu'n rhaid i Dylan droi'n ohebydd newyddion yn syth - a hynny heb fymryn o hyfforddiant.

Ond fe wnaeth cystal job ohoni, nes i Gwilym Owen gynnig swydd iddo fel gohebydd efo'r BBC.

"Mae Hillsborough yn dal i godi ias arna i hyd heddiw. Roeddwn i yno i sylwebu ar gem bel-droed, nid i lunio adroddiad ar gyfer newyddion, ond yn amlwg roedd y digwyddiadau dinistriol a ddatblygodd yn gofyn i mi adrodd y stori hunllefus yn ol i Gymru."

Y flwyddyn ganlynol ymunodd ag Adran Newyddion y BBC fel gohebydd newyddion, ac mae'r gyfrol yn datgelu'r effaith bersonol a gafodd gohebu ar straeon a thrychinebau eraill arno - fel llofruddiaeth James Bulger yn Lerpwl, cyflafan Dunblane, marwolaeth Diana ym Mharis, a helyntion Pacistan yn sgil ymosodiadau 9/11 ym mis Medi 2001.

Yn 1992 y dechreuodd Dylan gyflwyno cyfres o chwe rhaglen ar gyfer 'ffans' pob math o chwaraeon, ac ugain mlynedd yn ddiweddarach mae o'n dal wrth lyw y rhaglen sy bellach i gyd am bel-droed, Ar y Marc: "Ro'n i'n meddwl bod y deng mlynedd cynta' wedi mynd yn sydyn, ond mae'r ail ddegawd wedi hedfan heibio!

"Dwi'n meddwl bod pobl yn mwynhau Ar y Marc oherwydd bod 'na gydbwysedd rhwng yr arbenigol a'r arwynebol. Dwi'n gwybod am nifer o wrandawyr sydd ddim yn ffans pel-droed o gwbwl, ond sy'n dal i wrando bob dydd Sadwrn!" Yn 2002 y dechreuodd Dylan gyflwyno Taro'r Post: "Mae hi'n hynod bwysig fod rhaglenni fel Taro'r Post yno i roi cyfle i bobl gael 'dweud eu dweud' am straeon sydd eisoes yn y penawdau. Dyna sy wastad yn cael y flaenoriaeth.

"Mae'r rhaglen yn cael ymateb rhyfeddol - rhai pynciau yn fwy nag eraill! Dwi'n cofio un adeg ro'n i'n cael trafferth hefo twrch daear yng ngwaelod fy ngardd, a gofynnais i'r gwrandawyr am air o gymorth. Mi gawson ni'r ffasiwn alwadau yn cynnig cyngor be i neud efo nhw: eu lladd, eu rhwystro, parchu natur, eu hannog - roedd y galwadau'n dod o bob cornel. Dydach chi byth yn gwbod be''n union sy'n mynd i daro'r marc efo''r gynulleidfa - er, dwi'n meddwl bod gan y criw syniad reit dda erbyn hyn."

O ganol Ionawr 2013 bydd cyfnod Dylan fel cyflwynydd Taro'r Post yn dod i ben, wrth iddo symud i gyflwyno'r rhaglen newyddion foreol, Y Post Cyntaf.

"Dwi'n edrych ymlaen am yr her newydd o gyflwyno'r Post Cyntaf. Mi fydda i wedi bod yn cyflwyno Taro'r Post ers deng mlynedd y Rhagfyr yma, felly dwi'n meddwl ei bod hi'n amser delfrydol i symud ymlaen," meddai.

Dylanwadau; Dylan Jones; Gwasg Gwynedd; PS6.95

CAPTION(S):

Dylan Jones yn myfyrio am un o'i hoff bynciau - pel-droed Llun: Iolo Penri
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Geographic Code:4EUUK
Date:Dec 12, 2012
Words:728
Previous Article:Poor parking doesn't merit a PS70 fine; DAILY POST OUR VIEW.
Next Article:Camp fawr cenhedlaeth arloesol; LLYTHYRAU.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters