Printer Friendly

Y fonheddiges fentrys sy'n siarad iaith y pobl.

Byline: Orig WILLIAMS

FEL aelod or miloedd o bobl amheus sydd yn cael eu clustnodi fel pobl yr ymylon gan barchusion ein cenedl, rhaid i mi gyfaddef nad oedd gen i fawr o syniad beth oedd pwrpas y mudiad a elwir yn Menter Iaith.

Gan nad ydyw mudiadau o'r fath yn derbyn ond ychydig iawn o sylw gan y wasg, mae yn debygol y bod llawer iwan o Gymru Cymraeg yn llafurio o dan yr un anwybodaeth a minnau.

Yn fy anwybodaeth roeddwn yn cario'r syniad na mudiad tebygol i Ferched y Wawr ydoedd - mudiad Cymraeg arall nag oedd gen i glem beth oedd ei bwrpas nai fwriad nes y cefais wahoddiad i fynd i siarad o flaen ``Y Merched''.

Gan ffrind y cefais y gwahoddiad. Ffrind a oedd wedi gwneud sawl cymwhynas a mi, ac er i mi hel llawer o esgusion, toedd yr un esgus ddigon da.

Rhyw hel meddyliau, fel beth oedd dyn a oedd wedi cael prifysgol amheus hyd ffeiriau'r wlad yn ymladd ar y bwths oedd wedi ei sefydlu rhwng y ``Wall of Death'' a phabell y stripars, yn ei wneud yn siarad gyda sect grefyddol gyfrinachol, tebyg ir Ku Klux Klan?

Unwaith y dechreuais siarad a hwy ar y noson benodedig, canfum y bod ``Y Merched'' yn medru chwerthin cystal a neb ar ben trealon llanc o'r wlad yn ymafael a newid byd. Cefais sioc or un modd pan dderbyniais gais gan Menter Iaith i gynnal noson o reslo yn Rhuthun ac yn Llanrwst.

Yn ol arweinwyr cangen Dinbych-Conwy, sef Sian Rigers a Meirion Davies, eu nod hwy ydi moderneiddio eu hymdrechion i roi ``yr iaith ar waith'' a thrwy hynny godi proffeil yr iaith.

Synnaid y bod Sian yn cydweld a mi y bod angen arwyr ar blant Cymru heddiw, fel ac y mae gan blant pob wlad arall wrth gwrs.

Er holl ardderchogrwydd yr Eisteddfod Genedlaethol, gyda seremoniau y cadeirio ar coroni, prin y gall unrhyw blentyn o dan 15 oed enwi y buddugwyr. Ar y llaw arall, mae pob mab a merch or un oed yn ymwybodol o athrylith Ryan Giggs ar y cae pl-droed.

Am hanner awr wedi saith ar y 3ydd o Hydref mae Menter Iaith Dinbych-Conwy yn cyflwyno noson o reslo americanaidd yn Theatr John Ambrose Rhuthun. Teyrnged i'r World Wrestling Entertainment (WWE) ydyw, gyda enwau mawr fel Hollywood Hulk Hogan, The Rock, Kane ac eraill yn ymddangos.

I goroni y cwbl, ac i ddangos nad oes unrhyw fath o gulni yn perthyn i Menter Iaith, mae gornest rhwng dwy ferch ddeiniadol yn ogystal.

Ar ben hyn oll mae gwahoddiad i unrhyw fachgen - neu ferch - dewr rhwng 14 a 25 oedd sydd eisiau rhoi cynnig ar y gamp ddod i Theatr John Ambrose am bump or gloch ar y noson benodedig i ymarfer y gamp.

Yn ychwanegol i hyd yn oed hyn, mae trafodaethau ar dro i gynnal cyrsiau pen wythnos i hyfforddi'r grefft yn y dyfodol.

Am fwy o fanylion am y fenter arbennig yma cysylltwch a Sian y Fonheddiges Fentrys ar 01745 81282.
COPYRIGHT 2002 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2002 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Comment
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 13, 2002
Words:507
Previous Article:Golden Square plan gets go ahead.
Next Article:OUR VIEW: Saddam: Time for a change.


Related Articles
Rwyf wast ad wedi teimlo cywilydd nad wyf yn gallu siarad Cymraeg,' meddaiRuth Madoc, uchod, uno ddisgyblion Ioan Talfryn,isod,ar y sioe cariad@iaith.
Yr iaith ar waith.
Gwraig sy'n medru miaweg.
Cariad at yr iaith yn prinhau ymysg plant?
Bois bach, fedran ni ddysgu lot gan rhain.
Dim ond cariad at yr iaith fydd yn cario'r dydd yn y pen draw.
Laru ar bobl yn trin ein hiaith fel niwsans a'i chymryd yn sbort.
Rhieni yn ail-gydio yn eu Cymraeg.
Cricieth, Cymru a Moscow bell.
Dysgu dwy; Manteision amlwg o fod yn ddwyieithog.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters