Printer Friendly

Y daith yn parhau i Julian a Rhys.

Wrth i Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn barhau a'u taith o gwmpas Awstralia, mae pethau'n poethi. Yr wythnos hon maen nhw yn nhalaith Queensland, yn pysgota ac yn plymio yn y Great Barrier Reef, fel yr esbonia Julian... Sut mae'r pysgota yn Queensland yn cymharu a gweddill y daith hyd yma? Wir yr, dyma'r pysgota gorau 'da ni wedi'i gael hyd yn hyn. Pysgota yn y Great Barrier Reef; dyma beth ydy paradwys i bysgotwr fel fi.

Mae dinas Cairns, yng ngogledd Queensland, yn cael ei hadnabod fel prifddinas y pysgodyn marlin. Y cwestiwn mawr ydy a fydd y bois yn llwyddo i ddal marlin ym mhrifddinas y marlin ynte! Dyma ydy pysgota go iawn. Mi fuon ni yno am dridiau, yn pysgota trwy'r dydd ac yn angori'r Bounty Hunter ar y riff gyda'r nos i goginio'n daliad ac wedyn yn cysgu ar y cwch hefyd.

Ond nid pysgota yn unig y buoch chi'n ei wneud...

Mi fuon ni'n snorclo ym mor y riff hefyd. Pan oeddwn i'n hogyn bach roeddwn i eisiau bod yn fiolegydd mor felly roedd hyn fel breuddwyd i mi. Mae yna filoedd ar filoedd o fathau gwahanol o bysgod yn byw yno a rhai sydd ddim i'w gweld yn unman arall yn y byd. Mi welon ni'r clown fish, fel Nemo! A degau ar ddegau o ser mor lliwgar; mae fel byd arall o dan y dw r ac mae'r cwbl i'w weld ar y rhaglen.

Fe wnaethoch chi fentro i'r tir hefyd er mwyn gweld rhyfeddodau eraill yr ardal. Beth oedd yr uchafbwyntiau? Mi fuon ni mewn parc coala yn Brisbane yn gweld y gorau o fyd natur y cyfandir - eirth coala, walabis a gwahanol fatha' o gangarw od. Fe fuon ni hefyd yn yr uchelfannau wrth deithio uwchben fforestydd glaw trofannol mynyddoedd Cairns.

| Julian Lewis Jones yn Awstralia, S4C, Dydd Llun (Monday), 9.30pm (English subtitles) TRANSL888 it: The heat rises this week as Julian Lewis Jones and Rhys Llywelyn discover the treasures of the land and sea in Queensland, Australia in the next episode of Julian Lewis Jones yn Awstralia on S4C.
COPYRIGHT 2013 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Geographic Code:8AUST
Date:Jun 29, 2013
Words:351
Previous Article:Wythnos o gomedi i bawb.
Next Article:GAIR I GALL.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters