Printer Friendly

Y SILFF LYFRAU.

OS NA DDON NHW CEFIN ROBERTS (Y Lolfa, PS8.99) Cyflwynir y nofel hon "i deulu Caerdegog, Ynys Mon am ddal eu tir". Mae hwn yn gyflwyniad sy'n mynd a ni at wraidd y nofel, sef y bwriad i godi gorsaf niwclear newydd ym Mon ac effaith datblygiad o'r fath ar y gymdeithas. Yn wir, mae un o'r cymeriadau yn wynebu'r un dewis yn union a theulu Caerdegog, sef gwerthu ei dir neu beidio. Dyma sylfaen ddifrifol i nofel, sydd er hynny, yn llawn difyrrwch a doniolwch.

Mae Cefin Roberts wedi ennill cryn enw iddo ei hun fel cyfarwyddwr ac actor (profiad sy'n ei amlygu ei hun i'r eithaf yn y nofel hon). Rhaid cofio ei fod wedi ennill y Fedal Ryddiaith hefyd ac ni wnaiff cyhoeddi Os Na Ddon Nhw ond ychwanegu at ei faintioli fel awdur.

Cemlyn Owen (dyn di-waith ac actor amatur dawnus) ac Annest Gwilym (actores broffesiynol nad yw wedi cael llawer o lwyddiant yn ddiweddar) yw'r ddau gymeriad lliwgar sy'n ganolog i'r stori. Dau ddigon anghymharus, fe ellid tybio, ond mae'r berthynas rhyngddynt yn graddol ddatblygu ac aeddfedu yn ystod y nofel.

Mae'r ddau yn eu cael eu hunain ar set ffilm ar Ynys Mon. Prima donna yw Annest, a chyfrifoldeb pennaf Caron ei ffrind, sy'n gweithio i'r criw ffilmio, yw gofalu am ei holl anghenion a'i chadw'n hapus. Gofid Cemlyn yw ei fam sy'n dioddef o ddementia, ac mae'r hen wraig sy'n dioddef o'r cyflwr hwn yn cael ei phortreadu yn hynod synhwyrus. Mae yna fan gymeriadau diddorol eraill hefyd, megis Megan, chwaer gwynfanus Cemlyn, a'i ffrind gorau Geraint (neu Big End, a rhoi iddo ei lysenw).

Dychenir y byd actio yn hynod o effeithiol ac mae'r defnydd a wneir o'r sgript ffilm a leolwyd yn Hendre Ebolion yn y flwyddyn 2012 yn ddychmygus dros ben. Mae'r sgript ffilm yn rhoi cip i ni ar y math o fyd apocalyptaidd fyddai'n dilyn trychineb niwclear ddifrifol.

Mae dros 50 o benodau yn y nofel i gyd, ac mae dyfyniad o gan werin yn bennawd i bob un ohonynt. "Titrwm Tatrwm", dyfyniad o gan werin o Fon, yw teitl y bennod gyntaf. Mae hyn oll yn cyfrannu at y teimlad fod yna gynllunio manwl y tu ol i'r gwaith hwn. Cafodd y nofel hon groeso cynnes iawn mewn cylch darllen yr wyf yn perthyn iddo, ond fe gododd un cwestiwn. Mae yna ddisgrifiad yn y nofel o storm eira enbyd sy'n llethu pawb a phopeth. Ni allem ni yng nghanolbarth Cymru gredu fod pobol Sir Fon wedi gweld eira erioed!

| Dafydd Morgan Lewis Crynodeb o adolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru

COPYRIGHT 2019 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jul 20, 2019
Words:439
Previous Article:Having a whale of a time; The latest book from Malachy Doyle and Andrew Whitson is a heartwarming tale of a stranded whale, writes Jenny White...
Next Article:A great adventure for gamers; BOOKS.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |