Printer Friendly

Y SILFF LYFRAU.

CYFRES AMDANI: COFIO ANGHOFIO Alan Maley (addas. Elin Meek) CAA Cymru PS8.99 Roeddwn i wrth fy modd yn darllen y llyfr yma, mae'n rhaid i mi gyfaddef. Petai gen i amser ar y pryd, byddwn wedi gallu ei orffen mewn un eisteddiad. Mae'r cymeriadau yn gredadwy - rydych yn teimlo fel eich bod angen dewis un ochr dros y llall wrth ddarllen am weithredu mewnol y teulu sy'n agos at drasiedi.

Dw i'n medru gweld pobl wahanol yn cefnogi cymeriadau gwahanol, yn dibynnu ar ba fath o berson y'ch chi.

Mae yma'r dyn busnes efo calon garreg, sef Huw; y ferch Catrin sydd wedi newid llawer ers symud i fyny i'r gogledd; ei chwaer Sian gyda chalon mor garedig, a mam y teulu.

Mae'r hyn mae Elin Meek wedi'i wneud gyda'r llyfr wrth ei addasu yn wych. Mae hi wedi rhoi ychydig bach o ymdeimlad Cymraeg i eiriau Alan Maley heb dynnu gormod o'i nod wrth ysgrifennu'r llyfr gwreiddiol.

Yr unig beth dw i'n medru ei ddweud yn erbyn y llyfr yw ei fod yn 114 tudalen. Byddwn i wedi medru cario ymlaen i'w ddarllen am 100 tudalen arall, petai modd cael dilyniant.

Mae'r stori yn datblygu wrth inni droi pob tudalen ac mae'r stori yn ddigon i gynnal eich diddordeb ac yn eich gadael chi ag awydd i ddarllen mwy. Byddwn i'n argymell y llyfr hwn i unrhyw un sydd eisiau darllen rhywbeth lle maen nhw'n gallu uniaethu a'r stori. Dych chi'n teimlo bod popeth yn adeiladu wrth i'r stori symud ymlaen.

Roeddwn i'n synnu pa mor hawdd oedd y llyfr i'w ddarllen. Fel rhywun sydd yn ffeindio llyfr Lefel Uwch yn anodd weithiau, roeddwn i'n synnu pa mor hawdd oedd e i ddilyn y stori ac ymlacio wrth ddarllen.

Mae'r llyfr hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd yn gallu darllen Lefel Uwch yn gyfforddus. Hefyd, os dych chi'n darllen llyfrau ar lefelau is ac eisiau datblygu eich sgiliau darllen rydw i'n medru dweud y bydd y llyfr hwn yn hollol addas i chi, yn enwedig gyda'r geiriau defnyddiol ar waelod pob tudalen.

Doeddwn i ddim yn ffeindio'r llyfr hwn yn anodd o gwbl ac yn fwy pwysig, roeddwn i'n mwynhau dod i nabod y cymeriadau. Roeddwn i'n ffeindio fy hun weithiau yn darllen yn hytrach na mynd i gysgu, pan ddylwn i fod wedi mynd i gysgu rai oriau yn ol!

| Nicky Roberts Crynodeb o adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru

COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Aug 11, 2018
Words:409
Previous Article:In search of a sense of self; BOOKS A perfect book to dip into over the summer months, Dylan Moore's set of travel essays is moving, insightful and...
Next Article:12 August 2018; SUNDAY.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |