Printer Friendly

Y SILFF LYFRAU.

Cig a Gwaed Dewi Prysor (Y Lolfa, PS9.95) Mae nofel ddiweddaraf yr awdur heriol Dewi Prysor yn olrhain hanes teulu anghonfensiynol o adar brith mewn pentre chwarelyddol yng Ngogledd Cymru, a dafad ddu y teulu, Mani, sydd wedi aros ymysg gangsters Lerpwl ar ol treulio cyfnod yn y carchar. Mae Mani yn gysgod ar y gorwel sy'n bygwth tarfu ar heddwch bregus gweddill ei deulu, er nad ydi aduniad teuluol yn rhan o'i gynlluniau. Ddim ar hyn o bryd, beth bynnag...

Dywed Dewi Prysor: "Mae hi'n nofel dywyll, graffig, iasoer - a dychrynllyd mewn rhannau - ond sy'n llawn hiwmor du, ffraeth a naturiol. Mae elfen pulp iddi, er fod peth ymdriniaeth o effeithiau cymdeithasol ar gyflwr meddwl unigolion."

Mae'r nofel yn agor mewn tafarn yn Lerpwl, cartref Mani bellach ers iddo setlo hefo'r Sgowsars ffeind ers dod allan o'r carchar ddwy flynedd ynghynt. Yno, mae'n gweithio i un o ddelwyr cyffuriau mwya'r ddinas, Shakatak, ac mae ei waith yn mynd ag o ar berwyl cymeriadau a sefyllfaoedd peryglus. Serch hyn, mae hiwmor yr awdur yn donig croesawgar ar adegau tywyllaf y nofel.

Dywed Dewi: "Mae'r nofel yn dren dychymyg. Dw i wrth fy modd hefo nofelau a ffilmiau treisgar am gangsters a throseddwyr eraill, ac am ochr dywyll cymdeithas.

"Dw i'n sgwennu'n amlhaenog, gan ddefnyddio arddull gignoeth a graffig. Mae hynny'n gweddu i nofel am drosedd a thrais yr isfyd troseddol. Dw i hefyd yn licio plannu hadau, a mynd a'r darllenwr am reid ar hyd llwybrau troellog. A dw i wastad yn defnyddio hiwmor i roi cydbwysedd i'r tywyllwch."

Daw llawer o'r hiwmor o gyfeiriad un o ffrindiau pennaf Mani yn Lerpwl, Mincepie. Cyfarfu'r ddau yn y carchar yn Walton, a thestun sbort i Mani oedd ceisio dysgu Cymraeg i'w gyfaill newydd.

Dyma bumed nofel Dewi Prysor, sydd bellach yn un o awduron amlycaf Cymru. Ei nofelau blaenorol yw Brithyll (2006), Madarch (2007), Crawia (2008) a Lladd Duw (2010), ac mae o hefyd wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth. Fe enillodd Lladd Duw wobr Barn y Bobl, Llyfr y Flwyddyn 2011.

Ychwanega Dewi: "Dydi hon ddim yn ffars ddigri fel y dair nofel gyntaf, ac mae ynddi lai o sylwebath cymdeithasol na fy nofel ddiwethaf, Lladd Duw. Y cwbl yw Cig a Gwaed ydi sbin bach ar y rollercoaster. Mae hi'n dechrau ac yn gorffen. Os ydi'r profiad yn aros yn y cof wedyn, yna mi fydd yn bonws. Gobeithio y gwnaiff pobl fwynhau y reid!"
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Dec 29, 2012
Words:407
Previous Article:WORD OUT Lleucu Siencyn post@literaturewales.org; READ 2.
Next Article:THIS MUCH I KNOW Lynne Barrett-Lee www.lynnebarrett-lee.com; OPINION.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |