Printer Friendly

Y Fets - arwyr ein hanifeiliaid anwes; TV PICK.

GALL sgiliau milfeddyg wneud byd o wahaniaeth i fywydau anifeiliaid a'u perchnogion - ac mae hyn yn amlwg yn fuan iawn mewn cyfres newydd o Y Fets ar S4C.

Mae Bruno'r ci wedi cael ei daro gan gar ac wedi torri asgwrn ei goes yn ddifrifol iawn. Mae ei berchennog y seiclwr proffesiynol Gruff Lewis yn dod a Bruno mewn i Ystwyth Vets yn Aberystwyth a dyw pethau ddim yn edrych yn dda.

Phil Thomas, un o brif fets y practis sy'n edrych ar Bruno yn y lle cyntaf ac yn rhybuddio Gruff bod yr asgwrn wedi torri mewn sawl man ac efallai bydd rhaid i'r ci colli ei goes cyfan.

Croeso i fyd Y Fets - cyfres sy'n edrych ar waith Ystwyth Vets, practis sydd yn gweithredu mewn ardal drefol ac ardal amaethyddol yng nghanol Ceredigion.

Yn yr ail gyfres byddwn yn ail ymuno a milfeddygon Ystwyth Vets gan gynnwys Kate O'Sullivan, Phil Thomas, Dafydd Jones a Diane Heyder-Bruckner a chwrdd a staff newydd sef Glesni Arfon-Powell a Catrin Davies ar nos Fawrth, 18 Mehefin Mae Kate O'Sullivan yn arbenigo mewn gwaith llawfeddygol a hi, gyda help y prif nyrs Nerys, sy'n trin Bruno. Bu rhaid iddi wneud penderfyniadau pwysig o dan bwysau rhyfeddol er mwyn dewis y plat iawn i sythu ac i drwsio coes Bruno.

Mae practis Ystwyth Vets yn ymfalchio yn y ffaith eu bod nhw'n cynnig llawdriniaethau ac mae Kate wrth ei bodd yn dod o hyd i driniaethau newydd.

"Dros y blynyddoedd dwi wedi eitha' lico dysgu am dechnegau newydd ac efallai dyna beth sydd wedi gwthio fi i wneud y llawdriniaethau," meddai Kate.

"Dw i eitha' lico'r ffaith ein bod ni'n gallu gwneud cymaint a phosib o lawdriniaethau in house. Dw i'n cael buzz allan o wella pethau ar gyfer ein cleientiaid."

Clywn fwy am fywyd Kate tu allan i'r gwaith. "Ti ddim bob amser yn gallu switsho off go iawn o'r swydd - da ni'n mynd a'r swydd gatre gyda ni. Dwi'n aml yn meddwl be' dw i wedi methu? Be' dw i ddim cweit wedi deall am yr achos? Oes yna rywbeth arall gallwn i wedi gwneud?" meddai Kate.

Un o hoff bethau Kate i wneud tu allan i'r gwaith yw rhedeg lan a lawr Cader Idris gyda'i chwn.

"Mae'n anodd esbonio pa mor ffantastig yw e i allu gwneud rhywbeth fel yna - i fod yn ddigon iach, digon abl ac i gael y rhyddid," meddai Kate. "Dw i'n teimlo'n ffodus iawn oherwydd fy mod i'n byw mewn lle mor hyfryd."

Bydd cyfle i ddod o hyd i bob math o bethau difyr fel yr enwau mae perchnogion yn rhoi i'w hanifeiliaid, ci o'r enw Albus Dumbeldore (o Harry Potter), er enghraifft, sydd a chyfrif Instagram a dros 1000 o ddilynwyr a hefyd y pethau rhyfedd mae anifeiliaid wedi bwyta.

Wrth gwrs yn ogystal a'r anifeiliaid anwes ac anifeiliaid fferm, bydd llwyth o anifeiliaid egsotig fel neidr a draig farfog yn mynnu sylw ein milfeddygon.

Mae hyd yn oed dadl Brexit yn dod mewn i'r gyfres gyda'r fets yn trefnu passport ar gyfer cath oherwydd mae ei pherchennog yn ystyried symud o Gymru yn sgil y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Felly beth fydd hanes Bruno'r ci? A fydd e'n gallu rhedeg ar hyd lonau Ceredigion gyda'i feistr unwaith eto? Ydy Prif Nyrs Nerys yn llwyddo achub bywyd yr oen bach? Hyn i gyd a mwy yn y gyfres newydd o Y Fets ar S4C o nos Fawrth, 18 Mehefin.

COPYRIGHT 2019 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Jun 15, 2019
Words:577
Previous Article:ROWND A ROWND YN dilyn [...].
Next Article:200 caught with knives in just 3 months; 18% SURGE ON SAME PERIOD LAST YEAR IN N.WALES.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters