Printer Friendly

Y DRASIEDI O GOLLED IFANC; Yn y gyfres newydd o Rownd a Rownd, byddwn yn gorfod ffarwelioag un o'r bechgyn a gafodd eu dal yn ffrwydrad garej K's... ond pa un?

Byline: Gan CARON EDWARDS

ERS iddi ymddangos ar y Sianel y tro cyntaf hwnnw bron i ddegawd yn Ol, mae'r gyfres wedi cael ei chanmol am ymdrin e themeu a phynciau caled mewn modd teimladwy.

Ac wrth iddi ddychwelyd am gyfres newydd bydd y sgriptwyr a'r actorion fel ei gilydd yn delio e themeu sydd yn anffodus yn adlewyrchu rhai o'r straeon dychrynllyd hynny o golli bywyd ifanc sydd wedi bod yn hawlio sylw ar dudalennau newyddion a'r wasg weledol dros y misoedd diwethaf.

Mae'r golygfeydd ysgytwol hynny a welwyd ar ddiwedd y gyfres ddiwethaf yn parhau'n fyw yn y cof, wrth i banig llwyr ymledu trwy'r pentref wedi'r ffrwydrad yng ngarej y K's.

Ac wrth i ni ail-ymuno e'r hanes nos Lun, cawn ein hatgoffa o'r ffaith fod tri o'r prif gymeriadau, Justin, Chris ac Osian, wedi eu carcharu tu mewn gan y ten a achoswyd gan nam trydanol.

Ac wrth i'r fflamau gydio, buan y daw'r gwir trasig i'r amlwg: na fydd dianc i'r tri ohonynt. Ond bywyd pa run o'r tri fydd yn cael ei dorri'n boenus o fyr?

Dechreuodd diwrnod y drychineb yn debyg i unrhyw ddiwrnod arall, yn ddigon di-nod. Roedd y tri, ynghyd ag Aaron y drymiwr, wedi bod yn defnyddio'r garej ar gyfer practis band. Wedi i'r ten dorri allan llwyddodd Aaron i ddianc o'r adeilad gwenfflam, ond ni fu'r tri arall mor ffodus. Fe'n gadawyd ar bigau, heb wybod beth fyddai tynged Justin (Arwyn Jones), Chris (Llyr Gwyn Lewis) ac Osian (Iddon Alaw Jones).

Ac yn Ol traddodiad drama ar ei orau, cyhoeddwyd y newydd drwg i aelodau'r gymuned, yn eironig ddigon, ar ganol parti nos i ddathlu priodas Meical a Michelle.

Erbyn i ni ail-ymuno e'r hanes, mae chwe mis wedi mynd heibio ers y ddamwain ac mae canlyniadau'r cwest ar fin cael ei gyhoeddi. Mae'r teulu, yn enwedig y fam, yn dal ynghanol eu profedigaeth, ac yn ceisio'n ofer i ddod i delerau gyda cholli mab a brawd, tra bod ciwed o 'hoodies' anystywallt yn peri mwy o ofid o gwmpas y dref.

Chwe mis ai pheidio, nid yw'r un o'r tom cynhyrchu yn Nant yn fodlon datgelu pa un o'r tri chymeriad poblogaidd a laddwyd yn y ddamwain, ond mae delio gyda marwolaeth person ifanc o fewn y ddrama wedi profi'n dipyn o her, fel yr eglura un o uwch-gynhyrchwyr y gyfres, Susan Waters.

"Mae delio gyda marwolaeth prif gymeriad mewn drama'n her ynddo'i hun i sgriptwyr teledu," meddai.

"Ond mae'r ffaith fod y person hwnnw mor ifanc yn mynd e ni i dir gwahanol.

"Fe drafodon ni'r stori mewn manylder gydag aelodau o'r cast a'r criw a sut effaith y byddai'r drasiedi hon yn ei chael ar bawb - o deulu'r bachgen i'w ffrindiau yn yr ysgol.

"Daw'r person dan sylw o deulu o gymeriadau cryf iawn ond mae gan bawb ei ffordd bersonol ei hun o ddelio gyda'r galar a dod i delerau gyda'r hyn sydd wedi digwydd," eglura Susan drachefn.

Never ones to shy away from tackling tough subjects, the Rownd a Rownd scriptwriters faced their toughest challenge yet penning the aftermath of a tragic fire at the K's garage at the end of the last series. After last season's cliffhanger ending, we re-join the community six months after the blaze, in which one of the town's youngsters tragically lost his life.

Row n d a Rownd, bob Nos Lun a Nos Fercher, S4C, 6.30pm (Monday and We dnesday, S4C, 6.30pm' repeated Sunday at 1.30pm with on-screen English subtitles

CAPTION(S):

(chwith) Disgwyl am newyddion drwg, ond pa un o'r tri (uchod) fydd yn trengi?
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Oct 28, 2006
Words:601
Previous Article:Codi Cnex am Mr Wise.
Next Article:Home truths; GRIFF RHYS JONES PUTS HIS MONEY WHERE HIS MOUTH IS WHEN HE BUYS AND RESTORES AN OLD FARMHOUSE A PEMBROKESHIRE FARM Thursday, BBC1 Wales,...


Related Articles
Yr her ofynd dan groen cymeriad; Annes Glynn fu'n holi Angharad Llwyd amy profiad o bortreadu Sophie yn Rownd a Rownd.
Degawd o ddrama ar lannau'r Fenai; Wrth i un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C ddathlu ei degfed blwyddyn ar ein sgrin, Caron Wyn Edwards sy'n sgwrsio e...
Mwy na'r disgwyl; Wrth i'w chymeriad ar y sgron ddod yn fam am y tro cyntaf, bu'r profiad yn fwy na'r disgwyl i Angharad Llwyd, fel y clywa Caron Wyn...
Pigion Y DYDD.
Pigion Y DYDD.
Wednesday: Pigion Y DVDD.
NENO'R TAD; tv cymru Caron Wyn Edwards sy'n sgwrsio a Rheinallt Wyn Davies.
Pigion Y DYDD.
Cyfres newydd, wynebau newydd; Perchennog gwahanol i galon Rownd a Rownd.
Deffrwch! Chi sy'n meddwl fod yr iaith Gymraeg yn ddiogel.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |