Printer Friendly

Y Cymro yn y gadeirlan.

Mae'r Cymro Huw Williams yn un o gerddorion gorau gwledydd Prydain, ac yn rhywun sy'n ysgwyddo cryn dipyn o gyfrifoldeb yn rhinwedd ei swydd fel Is-organydd Cadeirlan St. Paul's.

Mae'r gaer 34 oed o Dreboeth wedi perfformio gerbron aelodau o deuluoedd brenhinol ac arweinwyr y byd.

Serch hynny, yn fachgen ifanc, fe gafodd ei wahardd rhag cyffwrdd yr organ yn ei gap el lleol yn Abertawe rhag ofn iddo ei thorri!

Datgelir y ffaith ryfeddol hon mewn port read o'r organydd fydd yn cael ei ddarlledu nos Fawrth ar S4C. Yn ogystal a hel atgofion am ei blentyndod, bydd Huw hefyd yn tywys gwylwyr o gwmpas eglwys gadeiriol St Paul's, adeilad enwocaf Syr Christopher Wren a gweithle'r Cymro ers dros saith mlynedd. Cawn hefyd ei ddilyn wrth iddo ddychwelyd i Abertawe, y man lle y dechreuodd ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth a pherfformio i gynulleidfa.

Meddai Huw, ``Cefais wersi piano pan o'n i'n fachgen ond pan o'n i tua 13 mlwydd oed ro'n i'n awyddus i berfformio mwy. Roedd canu'r organ yn rhoi cyfle i mi chwarae ddwy neu dair gwaith yr wythnos o flaen cynulleidfa fyw. ''

Wedi cyfnod fel Disgybl Organ yn Eglwys Crist, Caergrawnt, bu'n is-organydd yng Nghadeirlan Henffordd cyn symud i St Paul's yn 1998.

A thros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae wedi cyfeilio yn rhai o wasanaethau pwysicaf yr eglwys gadeiriol dathliadau'r Milflwydd, pen-blwydd y Fam Frenhines yn 100 oed, gwasanaeth Diolchgarwch y Frenhines a'r gwasanaethau cofio yn sgil trychineb 9/11.

Huw Williams Organydd St Paul's S4C, Nos Fawrth, 9pm

CAPTION(S):

Huw Williams, is-organydd Cadeirlan St Paul's
COPYRIGHT 2005 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Feb 5, 2005
Words:262
Previous Article:Who'll wow the judges? It's pop's big final to find a star but how can winning change their life?
Next Article:SOAPBOX . . . (Week beginning Monday, February 7).


Related Articles
Mwy fel Savage sydd angen.
Dal i daro cipolwg cynnil arnom dros ei sbectol; Annes Glynn yn dilyn hanes y newyddiadurwr John Roberts Williams yng nghwmni Geraint Stanley Jones.
Viewpoint: SIARAD PLAEN.
Uned 5 ar drywydd y ffasiwn diweddaraf.
VIEWPOINT: SIARAD PLAEN.
Cerdd newydd yn dilyn taith yr iaith.
Letter: POBL - Plismyn iaith wrth eu gwaith.
Dwyn i gof arwr aeth yn angof.
Dim dewis ond sefyll dros yr hyn a gredai ynddo.
Arweinydd crefyddol, ond dyn o gig a gwaed.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters