Printer Friendly

Browse Xu, Quan; Li, Qingqiao; Wu, Xu; Li, Bofan; Yao, Erdong; Li, Yuan; Zhou, Fujian; Luo, Yan; Cai, Wei

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Enhancement of the Wettability and Lubrication of Shale Rock via Nanoemulsions. Jan 1, 2017 2553

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |