Printer Friendly

Browse Xing, Fei; Gu, Hanwen; Niu, Qin; Fan, Xiaochong; Wang, Zhongyu; Yuan, Jingjing; Li, Zhisong; Xu, Ji-

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
MZF1 in the Dorsal Root Ganglia Contributes to the Development and Maintenance of Neuropathic Pain via Regulation of TRPV1. Sep 30, 2019 7451

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |