Printer Friendly

Browse Xie, Zheng; Zhang, Yongbin; Liu, Xiangxuan; Wang, Weipeng; Zhan, Peng; Li, Zhengcao; Zhang, Zhengjun

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Visible light photoelectrochemical properties of N-doped Ti[O.sub.2] nanorod arrays from TiN. Jan 1, 2013 5185

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |