Printer Friendly

Browse Xie, Suxia; Li, Zhijian; Zhou, Renlong; Zhan, Jie; Liu, Qiong; Wu, Lingxi; Zhou, Bingju

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Fano resonance of the symmetry-reduced metal bar grating structure. Jan 1, 2014 3609

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |