Printer Friendly

Browse Xie, Fajiang; Lei, Jiesen; Ran, Maoxia; Li, Yan; Deng, Li; Feng, Jian; Zhong, Yi; Li, Jiafu

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Attenuation of Diabetic Nephropathy in Diabetic Mice by Fasudil through Regulation of Macrophage Polarization. Jul 31, 2020 6066

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |