Printer Friendly

Browse Xia, Xin-Lei; Wang, Hong-Li; Lyu, Fei-Zhou; Wang, Li-Xun; Ma, Xiao-Sheng; Jiang, Jian-Yuan

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Mast Quadrant-assisted Minimally Invasive Modified Transforaminal Lumbar Interbody Fusion: Single Incision Versus Double Incision. Report Jul 1, 2015 3678

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |