Printer Friendly

Browse Xavier, Alexandre Delfino; de Souza, Evandro Luis Moreira; de Oliveira, Shirlene Bemfica

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
THE CONSTRUCTION OF MEMES AS AN ENGLISH LANGUAGE TEACHING TOOL/A CONSTRUCAO DE MEMES COMO FERRAMENTA DE ENSINO DA LINGUA INGLESA/LA CONSTRUCCION DE MEMES COMO HERRAMIENTA DE ENSENANZA DE LA LENGUA INGLESA. Jan 1, 2019 4681

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |