Printer Friendly

Wythnos wael i wleidyddion, y teulu brenhinol a'r heddlu.

'BOED i chi fyw mewn cyfnod diddorol!' Dyna un o'r pethau y byddai'r Chineiaid yn ei ddweud wrth ddymuno'n dda i chi. Ac ni allwn wadu nad ydym yn mynd trwy adegau digon amrywiol ddiddorol y dyddiau hyn.

Daw pob bwletin newyddion rhyw stori yn ei sgl ac os yw'r cyfryngau'n credu ei bod hi'n stori dda a bod yna siawns am sgandal bythgofiadwy, yna nid oes ots ganddynt pwy sydd yn cael ei sathru.

Mae nifer o bobl reit bwysig yn melltithio'r cyfryngau ac anodd peidio chydymdeimlo nifer ohonyn nhw. Ac eto, fel y gwelsom wythnos yn l, y mae i'r cyfryngau a'r cameru swyddogaeth bwysig.

Fu hi ddim yn wythnos dda i Iain Duncan Smith ac fe welsom reddf gynoesol yr haid yn ei llawn rym. Nid oes dim gwaeth na phac o fytheiaid seneddol sydd yn ysu am waed y sawl sydd yn gweithredu fel y gwryw alffa.

Unrhyw funud rwan bydd IDS wedi mynd yn ysglyfaeth gwaedlyd gan bod y darnio eisoes wedi cychwyn. Yr oedd yn weddol amlwg o'r cychwyn nad oedd o'n plesio carfan rymus o'r Blaid Geidwadol: rhy wan, dim digon o wallt, gormod o ddannedd, rhy neis, dim digon o gythrel.

Ac wrth gwrs, y mae'r Blaid Lafur yn morio mewn schadenfreude, yn mwynhau trafferthion y criw yr ochr arall i'r al. Ond fu hi ddim yn wythnos dda iddyn nhw chwaith oherwydd mi gafodd Tony dipyn o fraw. Pwl ar y galon.

Yr oedd ei wyneb yn siarad cyfrolau ers misoedd bellach a straen y swydd a phryder rhyfel Irac a'i holl oblygiadau yn pantio ei wyneb. Bron nas gwelsom ef yn heneiddio o flaen ein llygaid. 'Roedd rhaid i rywbeth roi. Ac wrth gwrs aeth y cyfryngau dros ben llestri a gwneud mr a mynydd o'r ffaith ei fod wedi cael calon-guro.

Er bod pob awdurdod meddygol yn ein sicrhau nad oedd Tony mewn perygl, mynnai'r sylwebyddion teledu bod y Prif Weinidog ar fin ffarwelio 'r fuchedd hon. Efallai mai'r hyn y dylem oll sylweddoli yw ein bod yn disgwyl gormod oddi wrth ein gwleidyddion a'n bod ni'n feistri creulon iawn. Meddylied am y llythyrau welir yn y wasg yn edliw i unhyw aelod o'r Llywodraeth gael gwyliau! Edau rhy dyn a dyrr.

Fu hi ddim yn wythnos dda i'r teulu brenhinol chwaith. Mae'r trulliad wedi taflu clamp o gath i ganol y colomennod ac y mae yna blu'n arnofio i bob cyfeiriad a chryn dipyn o dynnu gwaed hefyd.

I lawer ohonom, yn arbennig yng Nghymru, 'does affliw o ots gennym am ryfeloedd mewnol y teulu Windsor ond unwaith y mae rhywun yn ceisio dweud pethau cas am y dduwies Diana, yna y mae hi'n bandimoniwm. Petai'r Palas wedi bod ychydig yn fwy urddasol a graslon wrth eu staff yna byddai yna lai o wenwyn rhyngddynt.

Un o'r ystadegau mwyaf syfrdanol yw bod canran uchel iawn o'r boblogaeth yn credu nad damwain a laddodd Diana. Felly y mae'n angenrheidiol bod yna gwest ac ymholiad yn cael eu cynnal.

Yn nes adre, fu hi ddim yn wythnos dda i bedwar o aelodau'r Cynulliad. Ymddengys na fuont yn ddigon agored yngln phwy sydd yn helpu i redeg swyddfa a gwneud trefniadau'n l yn yr etholaeth ac ati. Nid wyf yn gweld dim byd o'i le ar fanteisio ar r neu wraig neu ferch i gwblhau tasgau sydd yn ysgafnu baich yr AC.

Y drwg oedd bod pedwar wedi anghofio neu esgeuluso cofrestru'r ffaith. Nid yw'n bechod marwol ac yr oedd yn ddoniol gweld David Williams ar y rhalgen Llygad y Ddraig a'i safn yn ewynnu wrth gyfweld nhw.

Ac yn sicr fu hi ddim yn wythnos dda i'r Heddlu. Gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru. Do, mi eisteddais fel mudan o flaen y teledu yn gwrando ar ddynion ifanc anneallus yn bwrw eu llysnafedd. Cefais fy syfrdanu gan yr iaith fasweddus a'm cythruddo gan yr hiliaeth.

Yr wyf wedi dod ar draws plismyn hiliol - yn Llundain yn fwyaf arbennig - ond yr oeddwn wedi gobeithio bod pethau wedi gwella fel yr ydym yn dod i arfer bod yn gymdeithas aml-ddiwylliannol.

Mae angen nithio'r rhai sydd yn ceisio mynd i'r heddlu. Ond efallai mai'r broblem yw bod pobl hiliol yn awyddus i fynd i'r heddlu gan wybod mai dyna'r union swydd sydd yn sicrhau y medrant fod yn rl bwlis.
COPYRIGHT 2003 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Oct 28, 2003
Words:716
Previous Article:MR MONEY; Alvin Hall is the financial expert who has brought his own experiences of debt to our TV screens. Darren Devine met the enthusiastic...
Next Article:Badly needing a self-help book to help with self-help...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters