Printer Friendly

Wythnos Gofal Cymdeithasol 2013.

gofa Mae miloedd o bobl yn dibynnu ar y cymorth a'r gwasanaethau a gynigir gan ein gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal cartref, aelodau staff cymorth, gweithwyr preswyl a'r swyddogaethau lawer eraill sy'n rhan o'r sector hanfodol hwn. Wrth i Gymru nodi Wythnos Gofal Cymdeithasol 2013, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i bartneriaid sector preifat a gwirfoddol yn dathlu'r rhai sy'n 'gofalu ddydd a nos'.

7am: Mae gweithwyr gofal cartref yn dechrau eu galwadau yng nghartrefi dwsinau o bobl hyn ac anabl sydd angen cymorth a gofal personol. Bydd rhai yn derbyn sawl galwad y diwrnod.

8.45am: Mae gyrwyr cymorth gofal yn dechrau casglu pobl ag anableddau i fynd a nhw i ganolfannau dydd lleol. Efallai y byddant yn helpu i wisgo cotiau neu i gloi drysau yn ogystal ag edrych a oes problemau yn y cartref gan roi gwybod i reolwyr y canolfannau. Mae aelodau staff yn y ganolfan yn sicrhau bod unigolion yn derbyn cymorth a'u gofal personol os oes angen help arnynt. Mae'r gwasanaeth yn cynnig seibiant gwerthfawr i deuluoedd a gofalwyr, gan gynnwys gofal arbenigol i bobl a dementia.

9.30am: Mae 25 o aelodau staff yn cyrraedd ar gyfer cwrs hyfforddiant amlasiantaeth ar esgeuluso plant. Mae'r cwrs yn archwilio pwnc esgeuluso, ei effaith ar blant a phobl ifanc a sut i'w asesu.

11am: Mae Gwasanaeth Gofal Cartref BridgeStart wrthi'n brysur yn cynorthwyo pobl hyn ac anabl, rhai ohonynt wedi gadael yr ysbyty yn ddiweddar efallai, gan eu galluogi i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Ni fydd angen gwasanaethau parhaus ar dros 50 y cant o'r unigolion hyn ar ol dilyn y rhaglen fyrdymor o hyd at chwe wythnos.

12.45pm: Mae gweithiwr cymorth gwirfoddol o Glwb Gofal Trinity yn cynorthwyo rhywun anabl ifanc i gyfarfod a'i ffrindiau i gael cinio mewn caffi lleol yn y dref.

2pm: Mae dau o weithwyr cymdeithasol yn mynd i'r llys i roi tystiolaeth mewn achos amddiffyn plant. Yn y cyfamser, mae'r gweithiwr cymorth ar y ddesg ddyletswydd yn dweud wrth ei reolwr bod gwr ifanc 17 oed wedi dod i'r swyddfa gan ddweud ei fod yn ddigartref. Gwneir ymholiadau gyda'r adran dai sy'n cynnig llety iddo tra bod asesiad cychwynnol yn cael ei gynnal.

4.15pm: Yn Eldercare, gwasanaeth gofal cartref annibynnol ym Mhorthcawl, cynhelir cyfweliad gadael a chydweithiwr sy'n ymddeol ar ol 20 mlynedd. Dywed y bydd yn parhau i ddefnyddio ei sgiliau gofal cymdeithasol fel gwirfoddolwr i'r Bont.

5pm: Mae tim Asesu CBS Pen-y-bont yn derbyn galwad gan ymwelydd iechyd sydd a phryderon am amgylchiadau teulu y mae wedi ymweld a nhw heddiw. Trafodir hyn a'r gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd a'r ymarferydd uwch, sy'n penderfynu bod angen atgyfeiriad rhyngasiantaeth. Trefnir ymweliad ar y cyd ar gyfer y diwrnod canlynol.

7pm: Mae'r Tim Dyletswydd Brys ar gyfer tri awdurdod lleol yn cael shifft brysur, yn derbyn galwadau gan y cyhoedd ac asiantaethau eraill, yn rheoli peryglon i blant ac oedolion ac yn asesu sefyllfaoedd niferus ag asiantaethau partner, fel yr heddlu a sefydliadau iechyd.

10.30pm: Mae'r Tim Ymateb Symudol ar ddyletswydd pan dderbynnir galwad trwy wasanaeth y llinell Teleofal i gynorthwyo menyw hyn sydd wedi cwympo yn ei chartref. Ar ol asesu'r sefyllfa, mae aelod o staff yn defnyddio offer arbenigol i godi'r fenyw oddi ar y llawr ac yn ei gwneud yn ddiogel ac yn gyfforddus.

2am: Mae un o ofalwyr maeth awdurdod lleol Bwrdeistref Sirol Peny-bont ar Ogwr yn codi i wneud potel i'r baban mae wedi dechrau gofalu amdano'n ddiweddar. Mae ganddo ddiwrnod prysur ar y gweill, yn trafod lleoliadau ychwanegol ac yn mynd i gyfarfod i ofalwyr maeth.

5am: Mae gweithiwr gofal preswyl yn gwneud yn siwr bod y preswylwyr yn iawn ac yn gwneud paned o de i un ohonyn nhw.

Mae gwaith gofal cymdeithasol yn cynnig llawer o ddewisiadau gyrfa i bobl o bob oed ag amrywiaeth o sgiliau a chymwysterau. Hoffech chi ddarganfod mwy am weithio yn y sector gofal cymdeithasol? www.ccwales.org.uk neu www.bridgend.gov.uk/jobs, neu anfonwch e-bost at Dim Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn scwdp@bridgend.gov.uk thasol yn scwdp@bridgend.gov.uk
COPYRIGHT 2013 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:South Wales Echo (Cardiff, Wales)
Date:Jun 12, 2013
Words:686
Previous Article:Thousands of people depend on [...].
Next Article:Funding is needed to find cures for illnesses; There are a number of conditions which remain more under the radar than others. Health correspondent...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters