Printer Friendly

Browse Wu, Xiangli; Sun, Jian; Zhang, Guoqing; Wang, Hexiang; Ng, Tzi Bun

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
An antifungal defensin from Phaseolus vulgaris cv. 'cloud bean'. Report Jan 15, 2011 4563

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters