Printer Friendly

Wil Cwac Cwac a'r criw ar daith; Hywel Trewyn yn edrych ymlaen at berfformiad uchelgeisiol Llyfr Mawr y Plant.

BYDD Sion Blewyn Coch, Wil Cwac Cwac, Eban Jones a chymeriadau eraill Llyfr Mawr y Plant yn dod yn fyw mewn sioe newydd sbon i oedolion a phlant.

Hon fydd y sioe fawr go iawn - cafodd sioe llai - i blant yn unig - ei chynnal dros yr wythnosau diwethaf.

Sioe gerddorol fydd hon. Gydag ychydig dros bythefnos nes i'r cynhyrchiad diweddaraf gan Theatr Bara Caws gychwyn ar ei thaith o gwmpas Cymru,mae'r cast a'r criwyn brysur yn ymarfer yng Nghanolfan Barcud Derwen yn Cibyn, Caernarfon.

Ymysg y cast ar gyfer y cynhyrchiad uchelgeisiol hwn mae nifer o wynebau cyfarwydd o fyd theatr, teledu a chanu gan gynnwys Eilir Jones, Sian James, Neil 'Maffia' Williams, Delyth Eirwyn, Merfyn Pierce Jones, Iwan Charles, Siwan Llynor Carys Gwilym, Arwel Wyn Roberts, Darren Stokes a Catrin Jane Evans.

Bydd y sioe, sy'n addo bod yn un lliwgar a hwyliog i bob oedran ei fwynhau, yn cychwyn ei thaith yn Theatr Gwynedd ar Hydref 4ydd cyn ymweld a Theatr y Pafiliwn Rhyl, Theatr Mwldan Aberteifi, Canolfan y Mileniwm Caerdydd a Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Meddai Tony Llewelyn, cyfarwyddwr y cynhyrchiad: "Er fod llawer o baratoi'n mynd ymlaen cyn yr ymarferiadau, dyma pryd mae pawb yn dechra cyffroi o ddifri am y sioe. Mae pethau'n dod at ei gilydd rwan, a 'da ni gyd wedi ymgolli'n llwyr ym myd Sion Blewyn Coch, Wil Cwac Cwac, Eban Jones a chymeriadau eraill Llyfr Mawr y Plant, sy'n dipyn o hwyl a deud y gwir! Mae pawb yn awyddus iawn i'r sioe yma wneud cyfiawnder a'r cyfrolau enwog 'ma sydd wedi diddanu cymaint o blant dros y blynyddoedd."

Yn ol sgriptiwr y sioe Gareth F. Williams, sydd hefyd wedi darparu'r geiriau i gyd-fynd a cherddoriaeth Catrin Edwards, gallwn ddisgwyl i'r sioe adlewyrchu'r ochrau doniol a'r ochrau tywyll i straeon enwog J. O. Williams a Jennie Thomas, gafodd eu cyhoeddi am y tro cyntaf yn 1931.

"Mae'r cymeriadau'n rhai byw iawn, ac mae 'na straeon digri dros ben. Ond hefyd mae 'na ryw haen o dywyllwch pendant ynddyn nhw, a dwi wedi ceisio adlewyrchu hynny yn y sgript ar gyfer y sioe.

"Dwi'n cofio pan oeddwn i'n fach, un o'r pethaumwya' cripi wnes i ddarllen oedd y bennod 'na am Sion Blewyn Coch a'i deulu yn y ffau, a hwythau'n clywed y 'Tap, tap, tap' 'na'n dod yn nes. Ond roeddwn i wrth fy modd yn cael fy nychryn gan fy nychymyg fy hun. Oedolion sy'n mynd i gofio'r llyfr wrth gwrs, ond dwi'n gobeithio gwneith o hefyd apelio i genhedlaeth newydd sbon, a'u hybu nhwi ddarllen y straeon fel gwnes i."

Manylion y daith

Sadwrn, Hydref 4, 7.30pm, Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa docynnau: 01248 351 708

Llun, Hydref 6, 7.30pm Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa docynnau: 01248 351 708

Mawrth, Hydref 7, 7.30pm Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa docynnau: 01248 351 708

Mercher, Hydref 8, 10.30am & 7.30pm Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa docynnau: 01248 351 708

Iau, Hydref 9, 10.30am & 7.30pm Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa docynnau: 01248 351 708

Gwener, Hydref 10, 7.30pm Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa docynnau: 01248 351 708

Sadwrn, Hydref 11, 7.30pm Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa docynnau: 01248 351

Mercher, Hydref 15, 7pm Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl Swyddfa docynnau: 01745 330 000

Iau, Hydref 16, 10am & 1.15pm Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl Swyddfa docynnau: 01745 330 000

Gwener, Hydref 17, 10am & 1.15pm Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl Swyddfa docynnau: 01745 330 000

Sadwrn, Hydref 18, 2pm & 7pm Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl Swyddfa docynnau: 01745 330 000

Mercher, Hydref 22, 10am & 1.15pm Theatr Mwldan, Aberteifi Swyddfa docynnau: 01239 621 200

Iau, Hydref 23, 10am Theatr Mwldan, Aberteifi Swyddfa docynnau: 01239 621 200

Gwener, Hydref 24, 1pm & 7pm Theatr Mwldan, Aberteifi Swyddfa docynnau: 01239 621 200

Sadwrn, Hydref 25, 2pm Theatr Mwldan, Aberteifi Swyddfa docynnau: 01239 621 200

Mawrth, Tachwedd 4, 1.30pm & 7.30pm Canolfan y Mileniwm, Caerdydd Swyddfa docynnau: 08700 402 000

Iau, Tachwedd 6, 1pm & 7pm Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Swyddfa docynnau: 01970 62 32 32

Gwener, Tachwedd 7, 10am & 1.30pm Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Swyddfa docynnau: 01970 62 32 32

Sadwrn, Tachwedd 8, 2.30pm & 7pm Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Swyddfa docynnau: 01970 62 32 32

Am fwy o fanylion am y daith ffoniwch Linda Brown ar 01286 676 335 neu ewch i'r wefan www.sioegerddllyfrmawryplant.co.uk

CAPTION(S):

Mae nifer o wynebau cyfarwydd yn y sioe yn cynnwys Eilir Jones, Sian James, Neil 'Maffia' Williams, Delyth Eirwyn, Merfyn Pierce Jones, Iwan Charles, Siwan Llynor Carys Gwilym, Arwel Wyn Roberts, Darren Stokes a Catrin Jane Evans.
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Sep 24, 2008
Words:765
Previous Article:Letter: Ddim yn ganwr; LLYTHYRAU.
Next Article:Speak Volumes at Goodwood.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |