Printer Friendly

WELSH WATCH.

WRTH i Lanberis baratoi i groesawu rhedwyr mynydd o ledled y byd, mae rheolwr tim rhedeg mynydd Cymru, Peter Ryder, yn credu ei bod hi dal yn bosib gweld rhywun yn torri record y ras, sydd wedi sefyll ers dros 30 mlynedd.

Am y tro cyntaf, bydd ras eleni, sy'n cael ei gynnal heddiw, yn rhan o gyfres fawreddog Cwpan y Byd Cymdeithas Rhedeg Mynydd y Byd ac yn golygu y bydd carfan newydd o redwyr elit o bob cwr o'r byd yn cymryd rhan.

Gallai'r cynnydd mewn safon olygu y bydd y record hir sefydledig o un awr a dau funud, gafodd ei osod gan yr Albanwr Kenny Stuart yn 1985, dan fwy o fygythiad nag erioed.

Mae'r ras - sy'n cael ei ddangos ar S4C nosyfory - yn un o'r rhai mwyaf dramatig ym Mhrydain, wrth i 670 o redwyr ddringo ac yna disgyn i lawr copa uchaf Cymru. Gyda'r llwybr mynydd yn llawn o gefnogwyr a swn clychau gwartheg, mae'r awyrgylch yn debyg i gymal Alpe d'Huez y Tour de France - heb y beics.

"Mae'r llwybr wedi gael ei newid ac mae'r tir wedi newid dros y blynyddoedd, ond rwy'n credu bod hi'n bosib i dorri'r record," meddai Peter Ryder, sydd wedi ei benodi'n rheolwr y tim ar ol rhedeg y ras saith gwaith.

"Ond i wneud hynny, mae angen cyfuniad o bethau i ddigwydd o'ch plaid chi, o ran y tywydd, y tir a'r llwybrau. Roedd Kenny Stuart yn gallu rhedeg marathon mewn 2 awr, 12 munud, sy'n adrodd cyfrolau amdano fel rhedwr. Dyna pam mai e sydd dal gyda'r record. " Enillwyd ras dynion y llynedd gan yr Eidalwr, Alberto Vender, mewn awr, chwe munud, 41 eiliad, tra aeth teitl y merched i'r Gymraes, Bronwen Jenkinson, mewn amser o 1.20.41.

Ni fydd Jenkinson yno i amddiffyn ei theitl eleni, ond mi fydd sawl rhedwr yn gobeithio cipio ei choron, gan gynnwys Lucy Wambui o Kenya, sydd wedi cofrestru am y tro cyntaf. Yn ogystal, bydd rhedwyr o Awstralia, Seland Newydd, UDA, Hong Kong, Hwngari, Gweriniaeth Tsiec a Malta, a gweddill gwledydd Prydain yn cymryd rhan eleni i ychwanegu at y naws byd eang.

"Dyma'r brif ras mynydd yng Nghymru ac mae'r awyrgylch yn wych," ychwanegodd Peter. "Eleni, fel digwyddiad Cwpan y Byd, bydd yn well fyth. Mae'n hynod o boblogaidd ond mae'n hynod o anodd hefyd. " | Ras yr Wyddfa, S4C, yfory, 8yh

COPYRIGHT 2019 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jul 20, 2019
Words:396
Previous Article:y sioe.YN BAROD IDDATHLU'R 100.
Next Article:A powerful preview.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters