Printer Friendly

WELSH COLUMN.

Byline: DYLAN IORWERTH

MI FYDD pobl glyfrach na'i gilydd yn meddwl eu bod nhw'n dweud joc wrth son am rywun yn gofyn i Wyddel be oedd y ffordd i'r lle a'r lle... a'r Gwyddel yn ateb, "fyddwn i ddim yn cychwyn o fan hyn".

Fel ambell "joc" Wyddelig, ar ben yr un sy'n dweud y stori y dylen ni chwerthin. Mae'r ateb yn llygad ei le.

Mi feddyliais am hyn wrth ddilyn clamp o lorri y diwrnod o'r blaen hyd rai o ffyrdd cul Ceredigion a chael hen ddigon o amser i ddarllen bob gair oedd ar ei chefn. Roedd hynny, wrth gwrs, yn cynnwys cyfeiriad y perchennog - Boston, Lincolnshire.

A dyma fi'n dechrau meddwl pam yn y byd y byddai lorri yn teithio 230-ish o filltiroedd reit ar draws gwledydd Prydain. Be yn ei chargo oedd mor ofnadwy o brin na fedrai rhywun nes ddod ag o? A dyna lle mae gwers y Gwyddel yn cyfri'. Yn aml iawn, mae angen gofyn, "o le ddyliwn i fod wedi cychwyn?" Efo pob math o bethau dyrys - o'r system drafnidiaeth i'r Gwasanaeth Iechyd - mae'n werth meddwl weithiau sut y byddech chi'n eu cynllunio nhw o'r dechrau'n deg? Be wnaech chi, wrth eistedd i lawr efo beiro a darn o bapur gwag a mynd ati i gynllunio'r gwasanaeth.

Mae un peth yn sicr, fyddech chi ddim yn trefnu system gludo nwyddau sy'n golygu bod cannoedd o filoedd o loriau yn croesi'n ol ac ymlaen tros wledydd Prydain gan olygu eu bod, yn aml bownd o fod, yn gyrru heibio i lorri gyda'r un llwyth yn union yn mynd i'r cyfeiriad arall.

Rhyw bobol ffigurau sydd wedi penderfynu mai dyma'r drefn orau - penderfynu ar sail lle y maen nhw ar hyn o bryd a'r effaith ar eu cwmni nhw, nid ar bopeth arall.

Maen nhwthau hefyd, yn aml, yn cychwyn o'r lle rong.

Mi allech wneud yr un peth efo'r Gwasanaeth Iechyd. Petaech chi'n dechrau o'r dechrau heddiw, a fyddai'r ysbytai lle maen nhw ar hyn o bryd ac a fyddai yna doriad anferth rhwng meddygon teulu ac ysbytai a rhwng y Gwasanaeth Iechyd a'r gwasanaethau gofal? Go brin.

Mae'n siwr y byddech chi'n eistedd i lawr a gwneud rhestr o beth ydi'r anghenion posib sy'n debyg o godi, pa mor ddwys ydyn nhw, pa mor gyffredin fyddan nhw a lle y bydd yr angen.

Ac wedyn, siawns y byddech chi'n tynnu llinell i lawr canol y papur ac, ar yr ochr arall, yn dechrau rhestru'r ffordd orau i ddelio a'r anghenion yna ac yn lle.

Allwch chi ddim mynd yn ol a chychwyn eto, ond mi allai ymarfer fel yna fod o help. Yn sicr, fyddech chi ddim yn cychwyn o Boston, Lincolnshire.

| Dylan Iorwerth yw Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg 360 walesonline/cymraeg

COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Article Type:Column
Date:Oct 25, 2018
Words:462
Previous Article:Sky's the limit for the pilot at the controls; What's it like being behind the controls of a Jumbo jet? Caitlin O'Sullivan meets a man whose day job...
Next Article:MARKET REPORT.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |