Printer Friendly

W.R. Hugenholtz, Het geheim van Paleis Kneuterdijk; De wekelijkse gesprekken van koning Willem II met zijn minister J.C. Baud over het koloniale beleid en de herziening van de grondwet 1841-1848.

W.R. Hugenholtz, Het geheim van Paleis Kneuterdijk; De wekelijkse gesprekken van koning Willem II met zijn minister J.C. Baud over het koloniale beleid en de herziening van de grondwet 1841-1848. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2008, 333 pp. [Verhandelingen 239.] ISBN 9789067183192. Prijs: EUR 24,90 (paperback).

Jean Chretien Baud, de grote koloniale staatsman in de eerste helft van de negentiende eeuw, heeft vijf aantekenboekjes nagelaten van de gesprekken die hij tussen 1841 en 1848 als minister van Kolonien met Koning Willem II heeft gevoerd. Wouter Hugenholtz kreeg deze boekjes van de Amsterdamse Latijns-Amerikanist Michiel Baud en heeft deze nu gepubliceerd. Daarmee is een verdere interessante bronnenpublikatie bezorgd, die onze kennis van zowel de vaderlandse als de koloniale geschiedenis aanvult. Hugenholtz heeft het handgeschreven materiaal voorbeeldig getranscribeerd en van een uitgebreide historische annotatie voorzien. In een uitvoerige inleiding beschrijft hij de verhouding tussen beide hoofdpersonen en plaatst hij Baud's notities in de passende historische context.

De lezer krijgt interessante inzichten in de staatsrechtelijke ontwikkelingen van Nederland tussen 1840 en 1848, waarin de overgang van een monarchaal tot een parlementair regeringssysteem plaatsvond. Baud was voor een gematigde inperking der koninklijke macht, Willem II lange tijd daartegen maar van zijn plotselinge ommekeer in 1848 werd de trouwe dienaar Baud het slachtoffer. De meeste koloniale kwesties, die in andere studies al uitvoerig beschreven zijn, verschijnen in deze bronnenuitgave wederom ten tonele. Daarbij gaat het om het Cultuurstelsel op Java, de expansiepolitiek in de zogenaamde buitengewesten, de rol van de Nederlandsche Handel-Maatschappij als verbindingsstuk tussen de Nederlandse en Javaanse economie en plannen met betrekking tot West-Indie, waaronder ideeen over Europese kolonisatie en een mogelijke afschaffing van de slavernij.

Voor Nederlandse specialisten op het terrein van koloniale geschiedenis en mogelijkerwijs ook voor vaderlandse historici is deze publikatie van belang. De teksten bieden een spiegelbeeld van de verhouding tussen minister van Kolonien en gouverneur-generaal, die al eerder in een serie bronnenpublikaties betreffende de semi-officiele briefwisseling tussen beide ambtenaren neergelegd is. Het boek laat zien hoezeer voor 1848 het koloniale beleid door de Koning zelf werd medebepaald, hoe oud-Indische ambtenaren hem probeerden te beinvloeden en welke precaire positie de minister van Kolonien tussen Koning en Kamer innam.

VINCENT HOUBEN

Humboldt-Universitat zu Berlin

vincent.houben@rz.hu-berlin.de

COPYRIGHT 2010 Brill Academic Publishers, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Houben, Vincent
Publication:Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania
Date:Apr 1, 2010
Words:370
Previous Article:Michael C. Howard, A world between the warps; Southeast Asia's supplementary warp textiles.
Next Article:J. Thomas Lindblad, Bridges to new business; The economic decolonization of Indonesia.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters