Printer Friendly

Vybrane kapitoly z nove ekonomiky.

VYBRANE KAPITOLY Z NOVE EKONOMIKY

Autori: Otto Dostal st., Otto Dostal ml., Eva Kostrecova, Bohumir Stedron

Nakladatelstvi: Wolters Kluwer Ceska republika, Praha, 2010

[ILLUSTRATION OMITTED]

Kniha Vybrane kapitoly z nove ekonomiky je velice zajimavou publikaci, ktera prinasi komplexni pohled na oblast ICT z nekolika hledisek a jeho propojeni s konkretnimi oblastmi (napr. Oblast zdravotnictvi). Ustrednim pojmem je tzv. "nova ekonomika", ktery je definovan jako proces vedouci k uplne zavislosti vsech subjektu ekonomiky na informacnich techonologiich.

Kniha je logicky rozdelena do nekolika kapitol, kde v kazde je vhodne provazana dana oblast s tematikou informacnich technologii. Obsah kazde kapitoly je koncipovan tak, ze je pro siroky okruh potencialnich ctenaru srozumitelny a lehce pochopitelny. Teorie je v mnoha pripadech doplnena i praktickym prikladem, cimz uvede ctenare primo do reality a nezustane tak pouze u stroheho teoretickeho vykladu.

Prvni kapitola pojednava o propojeni ICT a zdravotnictvi, v niz od obecnych pojmu z oblasti vysokorychlostnich prenosu dat volne prechazi a propojuje tyto se segmentem zdravotnictvi.

Ve druhe casti se autor zabyva vybranymi pravnimi problemy elektronicke komunikace a podrobne popisuje utoky proti pocitacovym sitim a poukazuje na stale aktualni a rozsirujici se problem pocitacove kriminality.

Rozvoj ekonomiky zasahl asi do vsech oblasti zivota firem i jednotlivcu a pro prijimani kvalitnich rozhodnuti je potreba mit k dispozici kvalitni informace. Nashromazdne informace z cele rady odvetvi umoznuje tridit, koncetrovat a efektivne vyhodnocovat technologie zvana "Business Intelligence", o niz pojednava prave treti kapitola vyse citovane publikace. Tato cast je vhodne doplnena i otazkami bezpecnosti a ochrany podnikatelskych dat.

Ctvrta a take posledni kapitola se zabyva jednou nemene dulezitou oblasti kazdeho podnikani, kterou je marketing. Konkretne je zde podrobne rozebiran politicky marketing a technologie. Knizka strucne priblizuje agentury zabyvajici se vyzkumem trhu, zminuje pojem SIMAR a ESOMAR, ukazuje na silny dopad rozvoje ICT do oblasti politickeho marketingu a jeho vyvoj vcetne nastroju.

Celkove lze rici, ze cela publikace je zpracovana srozumitelnym a ctivym zpusobem. Jedine, co by se dalo vytknout je, ze nazev knihy muze nekoho z laicke verejnosti mylne uvest v omyl, co se tyce samotneho obsahu, ackoliv je v knize nalezite vysvetlen.

RNDr. Ales Ruda, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brne

Fakulta regionalniho rozvoje a mezinarodnich studii

Ustav verejne spravy a regionalniho rozvoje

COPYRIGHT 2011 Technical University of Liberec
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Ruda, Ales
Publication:E+M Ekonomie a Management
Date:Jan 1, 2011
Words:365
Previous Article:Enhancing business process management with knowledge.
Next Article:Mezinarodni Finance.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters