Printer Friendly

Vroue en Vigs.

Vigs het die gesig van 'n vrou in Namibie, so ook in ander Suider-Afrika lande. In 2002 was 43% swanger vroue in Katima Mulilo MIV-positief, volgens statistiek van die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste. In Oshakati en Grootfontein was die syfer 30%. Jong vroue het 'n baie hoer infeksiekoers as jong mans. Byvoorbeeld, in die ouderdomsgroep 13 tot 19 jaar was 23% meisies teenoor 6% seuns MIV-positief in 2002.

Meisies staar 'n groter risiko in die gesig as seuns vanwee hul blootstelling aan die siekte deur ouer mans wat meisies se sosioekonomiese posisie dikwels uitbuit. Vroue se lae magsposisie met betrekking tot besluitneming op persoonlike en huishoudelike vlak, in die huwelik en op nasionale vlak, beinvloed hul seksuele onafhanklikheid negatief, en veroorsaak dat vroue baie kwesbaar is ten opsigte van tienerswangerskappe, seksuele geweld en MIV besmetting. Meer vroue as mans word in suidelike Afrika besmet omdat Vigs te midde van geslagsongelykheid floreer. Baie mans weier om 'n kondoom te gebruik, en vroue, veral jong vroue en plattelandse vroue, is nie bemagtig om nee te se vir onbeskermde seks nie. Vigs veldtogte bevraagteken nie seksuele norme en gewoontes wat vroue se reg tot persoonlike en seksuele onafhanklikheid ondermyn nie. Veldtogte sluit ook gestremde vroue en lesbiese vroue uit.

Terselftertyd gaan vroue en meisies gebuk onder 'n verpligting om siekes en sterwendes te versorg, asook om 'n groeiende aantal weeskinders te versorg.

* die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste dringend mediese behandeling soos Nevirapine verskaf aan alle swanger vroue met MIV/Vigs, om sodoende die oordraging van die virus na hul ongebore babas te verhoed.

* die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste verskaf PEP behandeling aan alle oorlewendes van verkragting om die oordraging van MIV van die verkragter na die slagoffer te verhoed.

* die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste verskaf bekostigbare behandeling aan alle mense wat met Vigs saamleef, wanneer hulle dit nodig het, en lei mediese personeel op om Vigs- pasiente met respek en waardigheid te behandel.

* die regering verskaf 'n basiese inkomste- toelaag aan arm mense sodat diegene wat met MIV en Vigs lewe hul siekte op 'n holistie-se wyse kan behandel, insluitend deur voedsame kos.

[ILLUSTRATION OMITTED]

* die regering, nie-regeringsorganisasies, kerke en gemeen-skappe onderneem projekte waarin meisies geleer word om nie in te gee vir toenaderings deur ouer mans nie en leer mans 'n nuwe gedragskode waarin seksuele verhoudings met jong meisies ontoelaatbaar is.

* die regering, navorsingsinstansies en nie-regeringsorganisasies doen navorsing oor die oorsake van geslagsgebaseerde geweld, oor kulturele gebruike wat vroue en meisies ontneem van seksuele onafhanklikheid, en voer programme uit wat hierdie gebruike teewerk.

* die regering doen navorsing oor die impak van MIV en Vigs op die onderwysmoontlikhede vir weeskinders, spesifiek vir meisies, en neem maatreels om die negatiewe invloed daarvan te bekamp.

* die regering aanvaar spoedig die wetsontwerp oor Eiendomsregte en Erfgename sodat die regte van vroue en meisies om land en eiendom te kan besit en te kan erf, beskerm word.

* die regering verseker dat kinderonderhoud en onderhoudstoelae meer toeganklik word vir vroue wat weeskinders versorg. Terselftertyd ondersteun die regering op daadwerklike wyse die werk van tuisversorgers van Vigslyers, en moedig mans aan om deel te neem aan hierdie werk.
COPYRIGHT 2004 Sister Namibia
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2004, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Sister Namibia
Date:Dec 1, 2004
Words:527
Previous Article:Neshani Andreas: 'n passie vir skryf.
Next Article:Ekufombinga lovakainhu ve na oulema mopolitika.


Related Articles
Waarom is dit belangrik om 'n testament te he?
Veldtog vir Seksuele regte bevraagteken seksuele norme.
Urgent need to protect babies from aids.
Die Namibiese Vrouemanifes Netwerk: 5% [right allow] 50% vroue en mans in die streeksowerhede--kry die balans reg! Verkiesingsveldtog 2004 vir...
Oorgehaal vir verandering.
50/50 Veldtog verseker geslagsbalans op plaaslike owerheidsvlak.
Die Namibiese Vrouemanifes Netwerk: 50-50 vroue en mans in die plaaslike regering--kry die balans reg! Veldtog vir geslagsgebalanseerde "sebra" party...
Bevordering van menseregte vir alle vroue in Namibie.
Naomi Kisting: ons kan die aangesig van die wereld verander!
Anita Isaacs: begin die lewe van nuuts af met HIV en Aids.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters