Printer Friendly

Verge Maintenance Work.

Contract award notice: groenonderhoud in het district pittem d316.

Groenonderhoud in het district Pittem D316.

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, ).

Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen.

Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn.

Het ruimen van sloten.

Het profileren van bermen door afgraving.

Het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen).

Het uitvoeren van regiewerken (bv. na stormschade, ) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.

Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.

Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Alle machinale maaiwerken (platte berm, grachten, vangrails) gebeuren met onmiddellijke opzuiging.

Date of contract award: 4.10.2016

Number of offers received: 6Number of offers received by electronic means: 6

Contractor name : DEMGRO NV

Contractor address : Manderlynckstraat 10

8870 Izegem

Implementing agency : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen

VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2, bus 82

Contact point(s): Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

For the attention of: Ing. Rik Loyson

8200 Brugge

Belgium

Telephone: +32 50248000

Fax: +32 50248005

E-mail: rik.loyson@mow.vlaanderen.be

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.vlaanderen.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/e

Country :Belgium

[c] 2016 Al Bawaba (Albawaba.com) Provided by SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).

COPYRIGHT 2016 SyndiGate Media Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Mena Report
Date:Nov 4, 2016
Words:272
Previous Article:Procurement, Installation, Commissioning And Maintenance Of Additional Hardware For Pension Application (cppc).
Next Article:The Provision Of Accommodation, Meals And Transport Arrangement For The 11th Meeting Of Sino-singapore Committee On Tcm Cooperation (ssctcmc) To The...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters