Printer Friendly

Ventricular septal rupture and cardiogenic shock in the myocardial infarction case presenting with fever and leukocytosis / Ates ve lokositoz ile prezente olan akut miyokard enfarktusu olgusunda ventrikul septum rupturu ve kardiyojenik sok.

Akut miyokard infarktusu (MI) iskemik kokenli tipik gogus agrisi haricinde bir prezentasyon ile de karsimiza cikabilir. Olgumuzda enfeksiyon odagi belirlenemeyen ve sebat eden ates yakinmasi ile basvuran bir hastada MI tanisi sonrasinda gelisen ventrikul septum rupturu (VSR), kardiyojenik sok ve sistemik ensamatuvar yanit sendromu (SEYS) tablosu ile birlikte tum bu klinik durumlar surecinde lokosit sayisindaki artisin yeri tartisilmistir.

Dahiliye poliklinigine bir haftadir suren halsizlik, bazen 380C olabilen cogunlukla subfebril seyreden ates yakinmasi ile basvuran 63 yasindaki erkek hastanin ozgecmisinde hipertansiyon mevcut olup sigara ve alkol aliskanligi yoktu. Yapilan ilk fizik muayenesinde kan basinci 150/80 mmHg, atesi 37.80 C, nabzi 98/dk ritmik idi. Ilk tetkiklerinde C-reaktif protein (CRP) 172.98 mg/l (N:0-3 mg/l), Hemoglobin (Hb) 13.0 g/dl, Hematocrit (Hct) 38%, lokosit 16220 K/uL, trombosit 363000 K/uL olan hastanin tam idrar tahlili ve akciger grafisinde ates ve lokositozu aciklayacak bulgu saptanmadi. Periferik yaymada notrofili ve lenfopeni belirlendi. Ayirici tani icin cekilen elektrokardiyogramda DII, DIII ve aVF'de 0.5 mm ST elevasyonu izlenmesi uzerine MI on tanisi ile kardiyak enzimleri istendi ve troponin T pozitif bulundu. Ekokardiyografik tetkikinde sol ventrikul ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %60 idi ve sol ventrikul inferiyor duvari hipokinetik izlendi. Koroner anjiyografisinde sol koroner arter sol on inen arter (LAD) 1. diyagonal %80, sirkumseks proksimali %80, sag koroner arter proksimali %90, distali %60 plak ile tikali olup, sag koroner arter orta bolumunde trombus mevcuttu ve perkutan koroner girisim (PTKA) uygulandi. Hastanin yatisinin ucuncu gununde lokosit sayisi 19760 K/uL, Hb 11.6 g/dl, Hct %33.6, trombosit 425000 K/uL, CRP 192 mg/l olarak saptanirken, kalp yetersizligi olarak degerlendirilen hepatik sonografik bulgular belirlendi. Hastada ayni gun gelisen supraventrikuler tasikardi atagi, nefes darligi, gogus rahatsizligi ile yeni ortaya cikan apikal ve mezokardiyak 1-2/6 siddetinde pansistolik ufurum nedeni ile yapilan ekokardiyografik incelemede VSR tespit edildi ve 3 damar koroner arter baypas cerrahisi ve perikardiyal yama ile VSR onarimi girisimleri uygulandi. Bakteriyel endokardit ekarte edilen hastaya ampisilin sulbactam 3 gr/gun ve klaritromisin 500 mg/gun ampirik tedavisi baslandi. Kan biyokimyasi giderek bozulan hastanin yatisinin 9. gununde trombosit 37000 K/uL, kreatinin 4.58 mg/dl, BUN 89.7 mg/dl, Hb 10.2 g/dl, lokosit 42000 K/uL, sGOT 678 U/l, sGPT 712 U/l saptanmis olup kardiyojenik sok ile iliskili SEYS ve multiorgan disfonksiyonu tanisi ile kaybedildi.

Bir enfeksiyon odagina baglanamayan ates ve notrofilinin izlendigi ilimli lokositoz ve relatif lenfopeni akut koroner sendrom supheli olgularda hastanin takip edilmesi gerektigini dusundurecek bulgular olabilir (1, 2). Akut MI olgularinda lokositoz varligi tani icin oldugu kadar prognoz ve major kardiyovaskuler komplikasyonlarin (kardiyojenik sok, ventrikul septum rupturu, serbest duvar rupturu) gelisimini takip edebilmek icin de deger tasir (3). Nitekim, olgumuzda sebat eden ates ve lokosit sayisinda progresif artis ile birlikte yeni gelisen klinik bulgular sonrasinda VSR tanisi konulmus ve cerrahi girisim uygulanmistir. Post-operatif takiplerinde de lokosit degerinde progresif artis olan hastada kardiyojenik sok gelistigi dusunulmus ve gereken tum tibbi ve girisimsel tedavi yontemlerine ragmen benzer olgularda (4, 5) da belirtildigi uzere SEYS sonrasinda exitus ile sonuclanmistir.

Sonuc olarak enfeksiyon ve ates odagi bulunmayan bir hastada gogus agrisi olmasa dahi kardiyak tetkiklerin de yapilmasi MI ve akut koroner sendrom olgularinin gozden kacmasini engelleyebilir.

Kaynaklar

(1.) Green SM, Vowels J, Waterman B, Rothrock SG, Kuniyoshi G. Leukocytosis: a new look at an old marker for acute myocardial infarction. Acad Emerg Med 1996; 3: 1034-41.

(2.) Tanriverdi O. Kardiyak enzimlerin bakilamadigi bir hastanede gogus agrisi sikayeti ile basvuran hastalarda akut koroner sendrom on tanisinda lenfopeninin tani degerinin irdelenmesi. Bakirkoy Tip Dergisi 2006; 2: 19-21.

(3.) Nunez J, Nunez E, Sanchis J, Bodi V, Llacer A. Prognostic value of leukocytosis in acute coronary syndrome: the Cinderella of the inflammatory markers. Curr Med Chem 2006; 13: 2113-8.

(4.) Su HM, Voon WC, Lin CC, Chen YF, Lin TH, Lai WT, et al. Ventricular septal rupture after early successful thrombolytic therapy in acute myocardial infarction: a case report. Kaohsiung J Med Sci 2004; 20: 235-9.

(5.) Kohsaka S, Menon V, Lowe AM, Lange M, Dzavik V, Sleeper LA et al. Systemic inflammatory response syndrome after acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. Arch Intern Med 2005; 165: 1643-50.

Yazisma Adresi: Uz. Dr. Ozgur Tanriverdi, fiafak Saglik Grubu Goztepe Hastanesi, Ic Hastaliklari Klinigi, Fahrettin Kerim Gokay Cad No:192 Kadikoy, Istanbul, Turkiye Tel.: 0216 565 44 44 Fax: 0216 565 85 85 E-posta: info@anamnez.com

Ozgur Tanriverdi

fiafak Saglik Grubu Goztepe Hastanesi,

Ic Hastaliklari Klinigi, Istanbul, Turkiye
COPYRIGHT 2007 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letters to the Editor / Editore Mektuplar
Author:Tanriverdi, Ozgur
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Date:Dec 1, 2007
Words:740
Previous Article:Natriuretic peptide family as a "novel candidate marker" for the assessment of diagnosis, therapeutic response and prognosis in cardiovascular...
Next Article:An unusual cause of syncope: hyperthyroidism / Nadir bir senkop sebebi: Hipertiroidi.


Related Articles
No-reflow'a guncel yaklasim/Current management of no-reflow.
Streptokinaz tedavisiyle iliskili spinal epidural hematom/Spinal epidural hematoma associated with streptokinase therapy.
Pre-hospital thrombolytic therapy/Hastane oncesi trombolitik tedavi.
Alternative site of ventricular pacing: right ventricular outflow tract/Kalici kalp pili uygulamasinda alternative uyarilma yeri: Sag ventrikul cikis...
Cardiac ruptures following myocardial infarction in medicolegal cases / Infarkt sonrasi gelisen kardiyak rupturler; adli otopsi serisi.
Sexual activity and cardiovascular risk / Cinsel aktivite ve kardiyovaskuler risk.
Role of leucocytes in microvascular malperfusion in reperfused acute myocardial infarction/Reperfuze akut miyokard infarktusunde mikrovaskuler...
Spontaneous right coronary artery dissection/Spontan sag koroner arter disseksiyonu.
Myocardial performance index/Miyokard performans indeksi.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters